Veileder-farlig-gods

Ny veileder for transport av farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har sammen med AS Farlig Gods utarbeidet en ny veileder for håndtering av farlig gods og avfall. Utgivelsen er støttet av DSB.

Publisert

Ny veileder for transport av farlig gods og avfall. (Foto: Norsk forening for farlig avfall).

Daglig transporteres store mengder farlig gods på norske veier. Det er beregnet at farlig gods tilbakelegger mer enn 100 millioner km hvert år på vei. Brann- og eksplosjonsfarlige væsker og gasser utgjør 80–90 prosent, mens etsende, giftig eller radioaktivt gods utgjør resten. Erfaringer har vist at en del av denne transporten ikke foregår innenfor gjeldende regelverk.

ADR/RID-regelverket vanskelig

Avhengig av hva slags kjemikalier og farlig gods som transporteres, kan farepotensialet være stort. Straffebestemmelsene er da også strenge for avvik fra gjeldende forskrifter. Et ADR/RID-regelverk, som for enkelte kan virke uklart og vanskelig, er ingen formildende omstendighet.

Enklere hverdag

Det nye regelverket fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og AS Farlig Gods forenkler hverdagen for dem som håndterer farlig gods og avfall. Veilederen representerer et pionérarbeid, ikke minst siden den dekker kravene til både avfallsregelverket og transportregelverket. I egen tabell blir et stort antall farlige avfallsfraksjoner omdefinert til farlig gods. Dette er til stor hjelp for dem som skal forberede eller gjennomføre transporten. Det er første gang dette arbeidet er gjort i tråd med EUs klassifiseringssystem for farlig avfall og norske myndigheters krav.

Viktig for vei og miljø

– Sikker håndtering og trygg transport av farlig avfall og annet gods er viktig av hensyn både til andre veifarende og i forhold til miljøet, sier styreleder Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

– Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at overholdelse av lover og forskrifter innenfor området krever betydelig innsikt og kompetanse. Eksempelvis er den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR/RID-regelverket) på over 1200 tettskrevne sider. Dette regelverket er det helt påkrevd at alle som transporterer farlig gods kjenner. Vi håper NFFAs veileder skal gjøre det praktiske arbeidet lettere både for dem som skal forberede forsendelse av farlig gods og dem som faktisk transporterer det langs veiene våre.

(Pressemelding fra Norsk forening for farlig avfall)

Powered by Labrador CMS