Arbeidstilsynet i aktivitet. (Foto: Jan Tveita)
Arbeidstilsynet i aktivitet. (Foto: Jan Tveita)

Imøtegår kritikken fra Riksrevisjonen

– Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene gir stor effekt i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping.

Publisert

– Vi samarbeider tett, og det er viktig å se på Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjoner i sammenheng med hva de andre etatene gjør i samme sak, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en kommentar til Riksrevisjonens rapport som ble offentliggjort denne uka. Riksrevisjonen har kritiske merknader til Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.

– De useriøse aktørene utvikler stadig mer utspekulerte metoder. Derfor utvikler vi kontinuerlig vår måte å jobbe på. Vi dreier stadig mer ressurser mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og vi går mer i utsatte bransjer. Vi samarbeider også tett med de andre myndighetene og ser at vi oppnår størst effekt når vi bruker våre virkemidler og sanksjonsmidler sammen. Derfor er det også viktig å se våre tilsyn og reaksjoner i en større sammenheng for å få hele bildet av innsatsen og effekten, sier Finboe Svendsen.

Rask utvikling

– Det skjer mye på dette området, og det skjer raskt. Bare siden Riksrevisjonen skrev sin rapport har vi åpnet to nye senter i Kristiansand og Trondheim, der etatene er samlokalisert for å jobbe tettere sammen. Fra før har vi tilsvarende i Bergen, Stavanger og Oslo. I juni åpnet et nytt nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter ved Økokrim. Dette er våre viktigste og mest slagkraftige virkemidler i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet, sier Finboe Svendsen.

– Vi ser at de kriminelle aktørene ikke klarer å stå i det presset vi utsetter dem for når Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene går sammen inn i sakene og bruker virkemidlene og sanksjonsmidlene våre sammen, sier Finboe Svendsen.

Forebyggende effekt

Riksrevisjonen poengterer at tilsyn mot sosial dumping ofte gjennomføres som enkle formalkontroller og mener det er fare for at tilsynene ikke blir grundige nok til å avdekke arbeidsmiljøkriminalitet.

– Korte aksjonstilsyn har en viktig forebyggende effekt ved at myndighetene er synlige og skaper uro og usikkerhet. Og ofte gjennomfører vi kortere tilsyn, altså tilsyn med få og enkle tema, for å få oversikt over markedet og virksomhetene. Slik får vi kunnskap om hvor vi bør prioritere å gå tyngre inn. Vi gjør en kombinasjon av korte tilsyn hvor vi rekker over mange, og tyngre tilsyn der vi borrer dypt inn i sakene, sier Finboe Svendsen og utdyper:

– Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping innebærer komplekse utfordringer. Det som kan se ut som en enkel formalkontroll, er ofte en viktig bit i et større etterretningsarbeid. Av og til gjør Arbeidstilsynet et tilsyn for å se om en enkeltperson, en viktig bakmann, er på stedet. Andre ganger handler det om å påvise lovbrudd, slik at politiet kan gå inn med sine virkemidler.

God kompetanse

Riksrevisjonen mener Arbeidstilsynet ikke har nødvendig og oppdatert kompetanse i å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet. I spørreundersøkelsen som Riksrevisjonen har gjennomført i forbindelse med rapporten, har to tredjedeler av inspektørene svart at de har behov for mer kompetanse i hvordan avdekke fiktiv dokumentasjon og fiktive enkeltpersonforetak.

– Å ønske seg mer kompetanse er ikke det samme som ikke å ha kompetanse, det er tvert imot å være offensiv og å ønske å være i forkant. Arbeidstilsynet har solid kompetanse. Våre inspektører har fått grunnleggende kompetanse der målet har vært å gi inspektørene trygghet til å gjennomføre tilsyn. I tillegg gjennomfører vi utdypende opplæring til de som jobber mye med området, og det er erfaringssamlinger både internt i etaten og tverretatlig mellom etatene. Men det er samtidig ingen tvil om at vi stadig trenger påfyll av mer kunnskap for å være i forkant av utviklingen og for å kunne avdekke de nye og stadig mer utspekulerte metodene de kriminelle bruker, og ikke minst for å kunne undersøke sakene enda bedre og mer effektivt, sier Finboe Svendsen.

(arbeidstilsynet.no)

Powered by Labrador CMS