Sveiser-Vard-Brevik
Sveiser-Vard-Brevik

Leger underrapporterer jobbrelatert sykdom

Arbeidstilsynet etterlyser at leger i langt større grad etterlever lovverket som pålegger dem å melde arbeidsrelatert sykdom.

Publisert

Det meldes inn færre tilfeller av arbeidsrelaterte luftveissykdommer, uten at det er grunn til å tro at forekomsten av slike sykdommer er redusert. (Foto: Jan Tveita)

Bare fem prosent av norske leger melder inn sykdom som har sammenheng med jobben, skriver Dagens Medisin. Dette viser en ny rapport som har analysert meldinger fra leger til Registeret for arbeidsrelatert sykdom i perioden 2008-2012. Det totale antall meldinger pr. år lå på rundt 2600, og det var bare en beskjeden økning i antall meldinger i femårsperioden.– Antallet meldinger ligger på omtrent samme nivå som da vi startet med statistikken, og vi har god statistikk fra 2006. Vi ber nå legene om å bli flinkere til å melde inn til registeret for arbeidsrelatert sykdom, sier overlege Tonje Strømholm i Arbeidstilsynet.

Flest støyskader

" Mer enn seks av ti meldinger fra leger dreide seg om støyskader. Deretter fulgte sykdommer i åndedrettssystemet, som stod for ti prosent av meldingene og muskel- og skjelettlidelser, som utgjorde seks prosent av meldingene. I femårsperioden har det vært en økning i blant annet antall meldinger om hørseltap knyttet til støyeksponering i arbeidet, forgiftninger og psykiske lidelser/atferdsforstyrrelser. Samtidig har det vært en nedgang i antall meldinger om sykdom i åndedrettssystemet, svulsttilfeller, hudsykdommer og sykdommer i nervesystemet, mens det ikke har vært endring i antallet meldinger om muskel- og skjelettlidelser. – Tror dere det har vært en reell nedgang i forekomsten av arbeidsrelaterte luftveissykdommer?– Vi har ikke holdepunkter for å tro at det har vært en nedgang. I og med at under fem prosent av legene melder fra, gir ikke meldingene vi får inn et riktig bilde av omfanget eller fordelingen av arbeidsrelatert sykdom i Norge, svarer Strømholm.

Stor underrapportering

– Hvor stor andel av legene regner dere med at burde ha meldt inn? – En norsk studie fra allmennpraksis anslo at ut fra hva pasienter angir av hva som symptomer eller sykdom kan skyldes, har 40-50 prosent av konsultasjonene å gjøre med helseplager eller sykdom forbundet med arbeidet, sier Strømholm.Hun viser til flere konsekvenser ved at så få leger melder: – Dette betyr at mange blir syke av forhold som potensielt kunne vært forebygd. Vi mister også muligheten til å forebygge ytterligere sykdom samt sykdom hos kolleger på samme arbeidssted eller i samme næring, bransje eller yrke. – Får manglende innmelding noen konsekvenser for pasientenes muligheter til å søke om erstatning for yrkessykdom?– Nei, det er et annet løp å søke om godkjenning for yrkessykdom.

Oppleves som tungvint

Én av årsakene til at så få leger melder, er ifølge Strømholm at de opplever det som tungvint.

– Hva gjør Arbeidstilsynet for å øke antallet meldinger fra legene?

– I fjor laget vi informasjonsbrosjyre som vi la ved Tidsskrift for Den norske legeforening, der vi informerte om plikten til og nytten av å melde. Vi sender også ut nyhetsbrev til leger med informasjon om meldinger. På sikt ønsker vi å få muligheten til at leger kan melde elektronisk. I dag meldes det ofte på papir, noe mange leger nok opplever som tungvint. Vi vurderer også eventuelle endringer i lovverket som gjør det tydeligere for legene hva som skal meldes.

– Har dere muligheten til å integrere en melding i journalsystemet?

– Ikke pr. i dag. I forbindelse med ny sykmeldingsblankett kunne man tenke seg at det var et spørsmål om sykmelding har å gjøre med arbeidsrelatert sykdom, men slik er det ikke i dag. Vi har indikasjon fra legene på at det er flere årsaker til at de ikke melder, blant annet at det er tungvint og vanskelig. Alt som gjør det enklere for legene å melde, kan tenkes å øke antall meldinger til registeret, sier Strømholm.

Direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, sier at det er jobbet lenge med å forbedre meldesystemet.– Arbeidstilsynet har over flere år jobbet for å forenkle innmeldingen av arbeidsrelatert sykdom og gjøre meldeplikten som legene har bedre kjent. Vi ønsker å få flere meldinger slik at myndighetene har et best mulig utgangspunkt for å forebygge tilfeller av arbeidsrelatert sykdom, sier Finboe Svendsen til Dagens Medisin.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS