Riksrevisjonen la 21. juni 2016 fram to rapporter om myndighetenes arbeid mot sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.
Riksrevisjonen la 21. juni 2016 fram to rapporter om myndighetenes arbeid mot sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.

Arbeidstilsynet anmelder for få saker

0,8 prosent av tilsynene i 2015 førte til anmeldelse. Riks­revi­sjonen mener Arbeids­tilsynet er altfor snille og ikke utnytter de virke­midlene de har.

Publisert

Riksrevisjonens unders­økelse av arbeidsmiljø­kriminalitet viser at Arbeids­tilsynet har for enkle tilsyn, for lite bruk av avskrekkende reaksjoner, og at politiets etter­forskning tar for lang tid.

– Arbeids- og sosial­departementet, Arbeids­tilsynet, Justis- og beredskaps­departementet og politiet må utnytte de samarbeids- og reaksjons­mulighetene de har mer effektivt, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.

For enkle tilsyn

Riksrevisjonen konstaterer at tilsyn mot sosial dumping ofte gjennomføres som enkle kontroller av identitets­kort og arbeids­avtale, mens lønns­forhold kontrolleres sjeldnere.

Mange av Arbeids­tilsynets inspektører har gjennom­ført få tilsyn mot sosial dumping og har behov for mer kunnskap.

– Det er fare for at tilsynene ikke blir grundige nok til å avdekke kriminelle forhold. Det er kritikk­verdig at Arbeids­tilsynet ikke har god nok kompetanse i å bekjempe dette, sier riksrevisor Foss.

Milde reaksjoner

Bare 0,8 prosent av alle Arbeids­tilsynets tilsyn i 2015 førte til anmeldelse. 0,1 prosent førte til overtredelses­gebyr.

Av nær 18 000 tilsyn i 2015 førte 65 prosent til reaksjoner, i all hovedsak pålegg. Overtredelses­gebyr og anmeldelse ble som nevnt lite brukt, og der det ble pålagt stans av virksomhet som et press­middel, var det ofte ingen oppfølging av sakene, ifølge Riksrevisjonen.

– Reaksjons­mulighetene må utnyttes bedre. Milde reaksjoner og lite oppfølging svekker den avskrekkende effekten og respekten for Arbeids­tilsynet som myndighet, påpeker Foss.

Fortsatt mye slurv ved anskaffelser

Undersøkelsen om sosial dumping konkluderer med at offentlige virksom­heter ikke forhindrer dette godt nok ved egne anskaffelser. Under halvparten av de under­søkte anskaffelsene har etterlevd alle kravene til anbuds­prosess og utforming av kontrakter.

Ved 75 prosent av anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeids­vilkår hos leverandørene, og under 60 prosent av de kontrollene som var utført, kunne dokumenteres.

Treg saksgang i politiet

Arbeidstilsynet, skatteetaten, NAV og politiet har forbedret samarbeidet, men politiets innsats er varierende og flere steder ganske begrenset.

Politiets behandling av anmeldte saker tok i 2015 i gjennom­snitt 237 dager. En gjennom­gang av 42 saker viser at mange saker hadde ugrunnet opphold, og at det i 13 saker tok over et halvt år fra anmeldelse til første avhør.

– Mer og bedre samarbeid mellom etatene forventes å resultere i flere anmeldelser, og det svekker effekten om politiet har for dårlig etter­forskning og bruker for lang tid, understreker Foss.

Fakta om Riksrevisjonens undersøkelser

Riksrevisjonens under­søkelser av myndig­hetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser (Dokument 3:14 (2015–2016)) og av myndig­hetenes innsats mot arbeidsmiljø­kriminalitet (Dokument 3:15 (2015–2016)) ble overlevert Stortinget 21. juni 2016.

Tilsyn med alvorlig reaksjon

Tilsyn som har medført stans, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller anmeldelse i 2015:

x          Antall tilsyn    Andel av tot. ant. tilsyn

Stans pga. overhengende fare:           539      3,0 %

Stans brukt som pressmiddel:            397      2,2 %

Vedtak om tvangsmulkt:                        942      5,3 %

Vedtak om overtredelsesgebyr:             24        0,1 %

Anmeldelser:                                          141      0,8 %

Totalt antall tilsyn var 17 939. Det ble gitt reaksjon i 65 prosent av tilsynene, de fleste med milde reaksjoner.

Saksbehandlingstid hos politiet

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte saker om brudd på arbeidsmiljøloven, antall dager:

År:                     2012    2013    2014    2015

Saksbeh.tid:    263      310      280      237

Powered by Labrador CMS