Den nye IA-avtalen er på plass, og partene er fornøyde. (Foto: KS)

Ny IA-avtale på plass i dag

Den nye IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet. Sentralt i avtalen står forebyggende arbeidsmiljøarbeid, tettere oppfølging av langtidsfravær og større satsing på sektorer og bransjer.

Publisert

– Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding fra regjeringen. Avtalen ble signert i dag 18. desember, og gjelder fra 01.januar 2019 til 31.desember 2022.

Nye mål

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

  • Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafallet skal reduseres.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentakende sykefravær.

Virkemidlene

Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet. Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse:

  • Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
  • Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
  • Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding, kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Sykelønn

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, det vil si de neste fire årene, med mindre partene blir enige om noe annet. Men det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.

De første reaksjonene fra avtaleforhandlerne viser stor grad av tilfredshet med den nye IA-avtalen. Både LO, NHO, KS, YS, Unio, Akademikerne, Spekter og Virke sier seg fornøyd, selv om enkelte på arbeidsgiversiden trolig ikke er helt fornøyd med fredningen av sykelønnsordningen i avtaleperioden.

Du kan lese den nye IA-avtalen i sin helhet her.

(Kilde: regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS