(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Færre unge funksjonshemmede i jobb

I 2. kvartal 2017 var 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppa 15-66 år.

Publisert

De siste fire årene har sysselsettingsandelen falt 10,5 prosent for funksjonshemmede i aldersgruppa 15-24 år, mens den har vært stabil når også de over 24 år regnes med, melder SSB.

Men også for ungdom i aldersgruppa 15-24 år i befolkningen generelt har det vært et fall i andelen sysselsatte i perioden 2013-2017. Dette viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) og de årlige tilleggsundersøkelsene om personer med nedsatt funksjonsevne.

I 2. kvartal 2017 var 3,9 prosent av de funksjonshemmede arbeidsledige, sammenliknet med 3,5 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppa 15-66 år. Disse tallene var på om lag samme nivå i fjor. Som i befolkningen generelt var ledigheten større blant menn enn blant kvinner, henholdsvis 5,5 og 2,6 prosent.

Mange regnes ikke som arbeidsledige

Ikke alle som uttrykker ønske om arbeid, blir regnet som arbeidsledige ut fra de betingelsene som gjelder om arbeidssøking siste fire uker, og om å kunne påta seg en jobb innen to uker. Hver fjerde funksjonshemmede uten arbeid, det vil si 91 000 personer, uttrykte ønske om arbeid i 2. kvartal 2017. Også denne andelen er om lag som i tidligere år. Av disse ble bare 24 000 klassifisert som arbeidsledige.

Halvparten har fått tilrettelegging på jobb

52 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, ifølge tallene for 2017. Dette er på linje med tallene for tidligere år. Tilpasningene som her ble kartlagt, dreide seg om endringer i arbeidsoppgavene eller i arbeidstida, samt fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen.

Av dem som ikke hadde fått noen tilrettelegging, mente 12 prosent at det var behov for dette. Når det gjelder de som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 18 prosent som hadde behov for enda mer. Også dette er i tråd med tidligere resultater.

(ssb.no)

Powered by Labrador CMS