(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

Stabilt sykefravær

Sykefraværet har holdt seg svært stabilt siden starten av 2015, men i Rogaland har det vært en klar økning i lengden på sykefraværene. Det viser de første sykefraværstallene NAV publiserer siden fjerde kvartal 2014.

Publisert

På grunn av endringer i datagrunnlaget etter at a-ordningen ble introdusert 1. januar 2015, har ikke NAV kunnet publisere sykefraværsstatistikk siden fjerde kvartal 2014 (se faktaboks). Dette kvartalet publiserer NAV derfor statistikk for de sju siste kvartalene.

– I perioden med nedgang i oljenæringen har sykefraværet i Rogaland økt. Til tross for dette har det nasjonale sykefraværet holdt seg stabilt de siste to årene og ligger fortsatt på et for høyt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Fra starten av 2015 og fram til nå har sykefraværet gått fra 6,4 prosent til 6,3 prosent. Kvinner har fremdeles høyere sykefravær enn menn, men utviklingen har vært ulik de siste sju kvartalene: Kvinner har hatt svak nedgang i sitt sykefravær, mens menn har hatt en svak økning.

IA-målet ikke nådd

Målet om 20 prosent reduksjon er videreført i ny IA-avtale. Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 13,6 prosent, og målet i IA-avtalen er dermed fortsatt ikke nådd.

Det totale sykefraværet har økt med 0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal 2016, og er nå på 6,3 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Det legemeldte fraværet ble redusert med 0,2 prosent mens det egenmeldte sykefraværet gikk opp med 2,7 prosent i denne perioden.

Det legemeldte sykefraværet

Det er store sesongvariasjoner i sykefraværet. Tallene under er ikke justerte for dette, isteden sammenligner vi utviklingen med tall fra samme kvartal året før.

Det legemeldte sykefraværet var i tredje kvartal 5,4 prosent. Det er på samme nivå som tredje kvartal i fjor.

Øker blant menn

Sykefraværet er fremdeles betydelig høyere for kvinner enn menn. Sykefraværet for kvinner er 6,8 prosent og sykefraværet for menn er 4,2 prosent i 3. kvartal 2016. Sammenligner vi med 3. kvartal 2015 har sykefraværet økt noe mer for menn (+1,5 prosent) enn for kvinner (+0,2 prosent). Det er menn mellom 30-39 år og 40-49 år som har den høyeste veksten i sykefraværet. Personer under 25 år har en kraftig nedgang i sykefraværet.

Øker mest i Rogaland

– Vi vet fra tidligere analyser at konjunkturer i arbeidsmarkedet spiller en viktig rolle i sykefraværet. Når arbeidsledigheten øker kraftig, ser vi at langtidssykefraværet øker. Selv om det totale legemeldte sykefraværet ikke har økt siden 2015, er det store regionale forskjeller knyttet til endringer i sykefraværet, sier Vågeng.

I Rogaland har sykefraværet økt kraftig i 2016, og fylket har den høyeste veksten i sykefraværet i de tre første kvartalene i 2016. Sykefraværet økte fra 4,5 prosent i 3. kvartal 2015 til 4,8 prosent i 3. kvartal 2016, en økning på over 5 prosent. Sykefraværet øker noe mer for menn enn for kvinner.

Sammenlignet med 3. kvartal i 2014 økte den gjennomsnittlige varigheten i Rogaland med 2,5 dager. Det er spesielt fraværstilfeller utover 26 uker som øker.

–Vi ser at det er flere personer som bruker opp sykepengerettighetene sine, og det er stor grunn til å tro at økningen i sykefraværet er knyttet til den oljedrevne nedgangskonjunkturen på Sør-Vestlandet, sier Vågeng.

Nedgang i Finnmark

Finnmark har hatt en kraftig nedgang i sykefraværet de siste kvartalene, og det sank fra 6,4 prosent i 3. kvartal 2015 til 5,9 prosent i 3. kvartal 2016. Sykefraværet har gått betydelig ned for begge kjønn, og noe mer ned for menn enn for kvinner.

– NAV Arbeidslivssenter Finnmark har sammen med NAV-kontorene arbeidet mye med å få ned sykefraværet, og har jobbet målrettet med oppfølging av aktivitetskravet i 2016. Det har trolig bidratt til den positive utviklingen i fylket, sier Vågeng.

Andelen sykefraværstilfeller som er gradert i Finnmark har økt fra 20,5 prosent i 3. kvartal 2014 til 23,5 prosent i 3. kvartal 2016.

Sykefraværet er høyest i Nordland med 6,4 prosent, etterfulgt av Østfold med 6,3 prosent og Nord-Trøndelag med 6,1 prosent. Det laveste sykefraværet finner vi i Oslo med 4,5 prosent, deretter følger Rogaland med 4,8 prosent og Sogn og Fjordane med 5 prosent.

(nav.no)

Ny sykefraværsstatistikk

På grunn av endringer i datagrunnlaget etter at a-ordningen ble introdusert 1. januar 2015, har ikke NAVhatt mulighet til å publisere oppdatert sykefraværsstatistikk før nå. A-ordningen innebærer at arbeidsgivere rapporterer inn lønns- og ansettelsesforhold til det offentlige på en annen måte enn tidligere. På grunn av dette ble det gjort justeringer i utarbeidelsen av de avtalte og tapte dagsverkene som inngår i sykefraværsprosenten. Effekten av innføringen av nytt datagrunnlag i 1. kvartal 2015 på sykefraværsprosenten er svært liten, også når det gjelder egenmeldt og legemeldt sykefravær hver for seg. For ytterligere forklaring, se statistikknotatet for «Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2016».

Powered by Labrador CMS