Ny-IA-avtale2014

Enklere IA-avtale

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har underskrevet ny IA-avtale. Stikkord er forenkling og færre sanksjoner. Innsatsen mot unge funksjonshemmede skal forsterkes.

Publisert

Partene i arbeidslivet samlet for å undertegne den nye IA-avtalen. (Foto: ASD)

Den nye IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018. Avtalen innebærer betydelige forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). IA-avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids- og sosialpolitikken. Gode resultater fra IA-arbeidet sørger for at flere kommer inn i arbeidslivet og hindrer at de som er innenfor faller ut.

Mer tid til oppfølging

– Ved å fjerne sanksjonsregimet kan arbeidsgiverne bruke mer av sin tid på å følge opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsplassen. Arbeidstakeren kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb. Nav-ansatte kan følge opp den enkelte for å få vedkommende tilbake til arbeidslivet framfor å bruke tiden på skjemaer og dokumenter. Legene slipper å tenke på unødvendige sanksjoner knyttet til et omstridt sykmeldingskurs. I sum betyr dette at alle parter kan fokusere mer på den enkelte sykmeldte og på å få vedkommende tilbake i jobb, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Søkelys på unge funksjonshemmede

–Jeg er også glad for at vi i den nye avtalen er enige om en mer kraftfull innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Innsatsen skal rettes mot unge. Dette er en gruppe det er særlig viktig å inkludere i arbeidslivet for å motvirke at de havner på trygd, sier arbeids- og sosialministeren.

Hovedpunkter i den nye IA-avtalen

* Færre uproduktive oppfølgingsplaner.

* Færre unødvendige dialogmøter.

* Rapportering fra arbeidsgiver til Nav etter ni uker oppheves.

* Dialogmøte i regi av Nav innen 26 ukers sykmelding kan holdes tidligere.

* Dialogmøtene er først og fremst en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det. Krav om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter oppheves.

* Ingen sanksjoner fra Nav overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter.

* Arbeidstilsynet skal fortsatt føre systemrettet risikobasert tilsyn, og vil kunne følge opp med reaksjoner.

* Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter.

* Dersom det er behov for reaksjoner, vil dette kunne ilegges av helsemyndighetene etter helsepersonelloven.

* Ingen sanksjoner mot sykmeldere som ikke gjennomfører obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid.

* Forsterket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne

* Mer effektiv inkludering ved å prioritere unge.

* Det settes av seks millioner årlig til kunnskapsutvikling og forsøk.

* Det settes i gang forsøk med ordningen «Sykmeldt i jobb» avgrenset til 14 dager.

* Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomhetene erstatter dagens tilretteleggingstilskudd og BHT-tilskudd.

Forslagene til regelendringer går ut på høring 4. mars. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

Du kan lese hele den nye IA-avtalen her.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS