Laveste skadetall i bygg og anlegg på flere år

Skadetallene i bygg- og anleggsbransjen har ikke vært lavere siden 2014, viser den årlige analysen av arbeidsskader i bransjen. Antall ikke-dødelige skader har vært stabilt synkende over tid.

Publisert

Undersøkelsen viser også at åtte arbeidstakere i bygg og anlegg omkom i arbeidsulykker i 2020, skriver STAMI på sine hjemmesider. I 2019 var dette tallet ni, og i 2018 var det fire, som er det laveste antallet som er registrert for næringen i siste tiårsperiode.

Det registrerte antallet arbeidsskader i bygg og anlegg var 2 498 i 2020. Det tilsvarer 9,3 arbeidsskader per 1000 ansatte, og er det laveste tallet som er registrert siden 2014.

Den årlige analysen av arbeidsskader i bygg og anlegg er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Viser godt HMS-arbeid

– Tallet på ikke-dødelige skader har gått ned nesten hvert år, og dette har fortsatt i 2020. Selv om det nok har vært litt redusert aktivitet i bransjen i 2020, ser vi at den gode trenden fortsetter, sier STAMI-forsker Hans Magne Gravseth.

Han understreker at det er underrapportering av ulykker i bransjen, så det er en usikkerhet knyttet til disse tallene.

– Vi kan likevel håpe at denne trenden viser at HMS-arbeidet ute på arbeidsplassene bærer frukter, sier Gravseth.

Godt psykososialt arbeidsmiljø

Analysen viser at bransjen har et godt psykososialt arbeidsmiljø, men det er utfordringer med det mekaniske, fysiske og kjemiske arbeidsmiljøet.

Deler av bransjen har også høyere grad av mobbing enn andre bransjer.

– I anleggsbransjen er det økt forekomst av mobbing, mer enn gjennomsnittet for andre bransjer. Dette har vært stabilt over tid, og vi finner ikke det samme i byggebransjen. Her kan anleggsbransjen med fordel arbeide mer med å hindre dette, sier Gravseth.

God organisering er avgjørende

Rapporten konkluderer med at det er viktig å planlegge og organisere arbeidet godt, for å forebygge skader og sykdom. Her er noen funn fra rapporten:

Mangler ved organisering Ulykkene henger ofte sammen med mangler ved risikovurdering, opplæring, bedriftsledelse og operativ ledelse. I noen ulykker manglet det risikovurderinger for den konkrete arbeidsoppgaven. Flere av ulykkene skjedde da det dukket opp oppgaver som ikke var planlagt, eller at en av ulike grunner ikke kunne gjennomføre arbeidet som planlagt.

Flest menn blir skadde

Fremdeles er det flest menn som blir skadet. I snitt har menn to til tre ganger høyere sannsynlighet for å bli skadet sammenliknet med kvinner. Også unge arbeidstakere er på lista over de som kan bli utsatt for skader. I 2020 var fall fra høyder den hyppigste ulykkestypen, med rundt 550 registrerte tilfeller i 2020.

Høye skadetall

Tall fra levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø i 2019 viser at bygge- og anleggsarbeidere er blant de yrkesgruppene som oftest rapporterer om skader ved sterk støy, innånding av ulike typer støv, røyk og kjemikalier, og tungt fysisk arbeid sammenliknet med gjennomsnittet for alle næringer. Når det gjelder helseplager, er smerter i rygg og bein, luftvegsplager, nedsatt hørsel og arbeidsskader høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte.

Du kan lese hele rapporten her.

(stami.no)

Powered by Labrador CMS