Lege-pasient-CB3424343
Lege-pasient-CB3424343

Fastlegen har innflytelse på sykefraværet

En ny studie viser at fastlegen har stor innflytelse på sykefraværet til pasientene. Spesielt har leger på små steder mye makt.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Hva skjer når en gruppe pasienter overføres fra én lege til en annen? Dette har forskere ved Frischsenteret i Oslo sett på, skriver Dagens Medisin på sine nettsider.

328 pasientlister fikk ny lege, til sammen 98 190 personer. Pasientene ble sammenlignet med en like stor kontrollgruppe av pasienter, som ikke fikk ny lege.

Endret seg 25 prosent mer

Det viste seg at sykefraværet endret seg betraktelig hos pasientene som fikk ny lege.

– Sykefraværet vil jo naturlig endre seg fra år til år. Men vi så at det endret seg 25 prosent mer hos pasientene som fikk ny fastlege, sammenlignet med dem som beholdt sin lege. Dette mener vi er klare signaler på at fastlegen har innvirkning på sykefraværet til pasientene sine, sier seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret i Oslo.

Lengden på sykmeldingene

" Det var særlig lengden på de enkelte sykmeldingene som endret seg med ny lege. Dette kan tyde på at legene er noenlunde enige om hvilke pasienter som bør bli sykmeldt, men de er uenige om når pasienten bør bli friskmeldt igjen. Forskerne så ikke noe mønster i hvorvidt ny lege ga lengre eller kortere sykmelding enn den opprinnelige legen. Studien klarte heller ikke å påvise noen spesielle kjennetegn ved leger som ga lange sykmeldinger kontra dem som ga korte. Men de så at forskjellene mellom legene var store. – Dette tyder på at fastlegene kan påvirke sykefraværet i Norge til en viss grad, sier Markussen.

Store geografiske forskjeller

Forskerne så også at leger som jobbet i kommuner med få andre konkurrerende leger, hadde en langt større innflytelse på sykefraværet til pasientene, enn leger i kommuner med mange leger.– I en kommune som Oslo kan du enkelt bytte fastlege hvis du ikke er fornøyd med sykmeldingspraksisen til legen. Dette kan kanskje føre til at legen blir mer ydmyk overfor hva pasienten ønsker: Han ønsker jo å beholde pasientene sine, sier han. Dersom mange pasienter bytter seg bort fra legen de får tildelt, vil også denne legen få mindre innflytelse på resultatet. Men i en liten kommune er det få leger å bytte til.

Monopol gir makt

– Når legen har tilnærmet monopol på pasientene sine, får han mye makt. Dette betyr også at leger på små steder har en større mulighet for å gjøre noe med sykefraværet enn leger i større kommuner, der pasienten lett kan skifte lege, sier Markussen. Studien er publisert i Journal of Health Economics.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS