Bygningsbrann hos Norsk gjenvinning 8. mars 2018.
Bygningsbrann hos Norsk gjenvinning 8. mars 2018.

Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko

Avfallsanleggene må minske faren for brann og etablere bedre systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner.

Publisert
– Vi har over tid sett at det har vært mange branner og branntilløp i avfallsanlegg. Denne tilsynsaksjonen avdekket at 70 av de kontrollerte avfallsanleggene hadde ett eller flere alvorlige brudd, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.
– Vi har over tid sett at det har vært mange branner og branntilløp i avfallsanlegg. Denne tilsynsaksjonen avdekket at 70 av de kontrollerte avfallsanleggene hadde ett eller flere alvorlige brudd, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Det viser et landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet ved norske avfallsanlegg som ble gjennomført høsten 2020. Kontrollene omfattet også hvordan anleggene begrenser miljøskadene hvis ulykken først er ute, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en nyhetsmelding.

228 branner på fem år

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp de siste årene. I perioden fra 1. januar 2016 til 4. mars 2021 er det registrert 228 branner i norske avfallsanlegg. Antageligvis har det i tillegg vært en rekke branntilløp, som ikke vises i statistikken.

Samarbeider om å redusere branner

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har tilrettelagt for aksjonen. Brann- og redningsvesen og statsforvaltere har til sammen gjennomført tilsyn på 145 avfallsanlegg.

Branner i avfallsanlegg

Oversikten viser antall branner i avfallsanlegg fordel på fylker i perioden 1. januar 2016– 4. mars 2021.

 • Viken: 45
 • Vestfold og Telemark: 28
 • Oslo: 27
 • Innlandet: 22
 • Agder: 18
 • Møre og Romsdal: 16
 • Nordland: 16
 • Trøndelag: 16
 • Troms og Finnmark: 15
 • Vestland: 14
 • Rogaland: 11

(Kilde: DSB)

Kontroll med det brannforebyggende arbeidet har vært sentralt i tilsynsaksjonen, og resultatene viser at det er et stort forbedringspotensial når det gjelder brann- og miljørisikovurderinger.

 • 50 anlegg hadde mangler i sine brannrisikoanalyser.
 • 45 anlegg kunne ikke redegjøre for hvilke konsekvenser en eventuell brann ville ha for naboer til anlegget.
 • Mange hadde vesentlige mangler i opplæringsplanene for forebygging av brann og slokkeberedskap.

Kan skade miljøet

Avfallsanleggene tar imot forskjellige typer og mengder avfall. Lagring og behandling foregår på ulike måter. Risikoen for brann vil derfor variere fra anlegg til anlegg.

Brannslokking i avfallsanlegg er svært krevende og kan ta mange dager. Brannene kan gi utslipp av giftig røyk, og langvarig slokkeinnsats kan føre til utslipp av brannskum og slokkevann som forurenser miljøet.

Tilsynet viste at åtte av ti kontrollerte avfallsanlegg mangler gode nok systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner.

Oppfølging av tilsynsaksjonen

Brann- og redningsvesen og statsforvaltere følger opp avfallsanleggenes regelbrudd lokalt. DSB vil vurdere endringer i forskriftene og veilede brann- og redningsvesenet i forståelsen av regelverket. Miljødirektoratet skal på sin side vurdere om det er behov for endringer av krav som stilles i tillatelsene til anleggene.

Miljødirektoratet og DSB anbefaler også at bransjeorganisasjonene bidrar til veiledning og kompetanseheving overfor avfallsanleggene.

(dsb.no)

Powered by Labrador CMS