Behovet for arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten øker. Helseforetak har store utfordringer både med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. (Foto: Colourbox)

Bemanningsalarm i helseforetakene

Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasientene, viser Riksrevisjonens undersøkelse.

Publisert

Staten er en stor eier i selskaper. Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning.

For 2018 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens interesser blir ivaretatt i 118 selskaper. Fire regionale helseforetak er blant selskapene. Kontrollen viser at interessene i all hovedsak forvaltes i tråd med Stortingets vedtatte eierskapspolitikk.

Riksrevisjonen har funnet grunnlag for tre merknader til forvaltningen av statens interesser. Merknadene dreier seg om helseforetakene og Statkraft.

Alvorlige utfordringer

Behovet for arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten øker. Helseforetak har store utfordringer både med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. To av tre sykepleiere og jordmødre jobber i tillegg deltid. Mange av disse ønsker en høyere stillingsprosent.

─ Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er avgjørende at helseforetakene skaper en heltidskultur og sørger for å beholde ansatte, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Noen enheter har mindre bemanningsutfordringer enn andre. De har høyere gjennomsnittlig stillingsprosent, færre som slutter og lykkes oftere med å rekruttere arbeidskraft enn andre.

─ Kjennetegn hos de som har mindre bemanningsutfordringer er at ansatte får utvikle og oppdatere sin kompetanse, lederne har nok tid til å lede og at de arbeider systematisk med å lære av uønskede hendelser, sier Foss.

Årsakene til variasjoner

Hvilke spesialisthelsetjenester pasienter får, avhenger i mange tilfeller av pasientenes bosted.

Ulike vurderinger av like tilstander og ulik behandlingskapasitet bidrar til dette. De regionale helseforetakene og helseforetakene har ikke jobbet systematisk nok med å redusere uønsket variasjon. Variasjonen kan handle om lite behandling, for mye behandling eller feilbehandling.

─ Alle skal ha gode og likeverdige spesialisthelsetjenester. Derfor er det uheldig at tjenestetilbudet kan avhenge av pasientenes bosted, sier Foss.

(Pressemelding fra Riksrevisjonen/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS