Nå blir også losene omfattet av arbeidsmiljøloven. Departementet skal se nærmere på når disse endringene bør tre i kraft.
Nå blir også losene omfattet av arbeidsmiljøloven. Departementet skal se nærmere på når disse endringene bør tre i kraft.

Losene blir omfattet av arbeidsmiljøloven

Stortinget har vedtatt at arbeidsmiljøloven også skal gjelde for losene. Fram til i dag har losene vært unntatt fra loven.

- Dette er en viktig endring. Det er prinsipielt uheldig at grunnleggende rettigheter som vern av helse, velferd og sikkerhet i arbeidslivet ikke er regulert i lov og forskrift for losene, men følger av tidsbegrensede avtaler. Nå får losene det vernet som de fleste andre arbeidstakere har i Norge og som følger av arbeidsmiljøloven, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Arbeidsmiljøloven er den sentrale vernelovgivningen for arbeidstakere i Norge. Loven gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, med mindre det er gjort unntak for enkelte arbeidstakergrupper. Losene har vært en av gruppene som har vært unntatt fra loven.

Av hensyn til lostjenestens særpreg og organisering vil arbeidstid, på samme måte som i dag, fortsatt reguleres i tariffavtale mellom Norsk Losforbund og Kystverket.

At losene nå blir omfattet av arbeidsmiljøloven, er en oppfølgning av Stortingets behandling av Prop. 65 L (2013–2014) Lov om losordningen (losloven). Fredag ble endringen sanksjonert av Kongen i statsråd.

Nå skal departementet se nærmere på når disse endringene bør tre i kraft.

Powered by Labrador CMS