Unge (17-24) ufaglærte i midlertidige stillinger er en gruppe som er særlig utsatt.
Unge (17-24) ufaglærte i midlertidige stillinger er en gruppe som er særlig utsatt.

Gi de unge en trygg start på arbeidslivet

Unge mennesker er de aller mest utsatte når det kommer til både arbeidsulykker, vold og trakassering på jobb. Arbeidsoppgavene de blir satt til å gjøre i kombinasjon med manglende erfaring og opplæring er noen av grunnene.

Publisert

Tips for en skadefri sommer

Husk at sommervikarer ofte

· mangler utdanning og erfaring med ulike arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser,

· mangler bevissthet om arbeidsmiljørisiko,

· mangler erfaring/kjennskap til jobben og omgivelsene,

· har varierende modenhet både fysisk og mentalt,

· har lav status og melder sjelden fra om problemer.

· Opplæring – at de unge får god og systematisk opplæring i de aktuelle oppgavene de blir satt til.

· Introduksjon – at de får en fadder som gir de en innføring i «hvordan har vi det- og -gjør vi det - hos oss».

· Informasjon – at risikoforhold blir tydelig kommunisert.

· Tilrettelagte oppgaver – at de får oppgaver og arbeidsverktøy som står i forhold til deres forutsetninger.

· Oppfølging – at de får oppfølging når de gjør oppgavene første gang og at man er åpen for dialog underveis.

(Kilde: STAMI)

Dette sier arbeidslivsforsker Therese Hanvold ved STAMI. Hanvold har spisskompetanse på unge i arbeid, og har nylig gjort en studie på hva man vet og ikke vet om risikoer for unge arbeidstakere, og hvilke grupper av de unge som er mest utsatte for ulykker og forskjellige belastninger i arbeidsmiljøet.

Ressurssterk, men sårbar gruppe

Tenk deg at en ung vikar har nattevakt på en kiosk med ansvar for kiosken alene, og opplever en skummel episode der en kunde opptrer truende. Eller at noen blir satt til å håndtere en maskin eller et utstyr som man ikke har erfaring med, og som ved feil bruk har konsekvenser for egen eller andres liv og helse.

Hva gjør man da? Hvordan kan slike uheldige jobbsituasjoner forebygges?

God opplæring forebygger

– God nok opplæring er helt nødvendig for å forebygge dette. De unge må få rutiner for hvordan man kan håndtere truende situasjoner og at man får snakket om det i etterkant. Det vil bidra til å gi dem den gode starten de trenger, fastslår forskeren.

Noen bransjer mer utsatt

Hva som kan være risikoer spesielt de unge er utsatt for, varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass, og mellom kjønn. Tall fra arbeidsmiljøovervåkningen ved STAMI viser eksempelvis at unge mannlige yrkesaktive har over tre ganger høyere risiko for å oppgi arbeidsskader med fravær det siste året sammenliknet med øvrige mannlige yrkesaktive.

Uønsket seksuell oppmerksomhet

Unge kvinnelige ansatte rapporterer at de er nærmere tre ganger mer utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet enn arbeidstakere generelt. Ansatte i servitøryrker og i pleie og omsorgssektoren rapporterer at de er mest usatt. Midlertidig ansatte er i tillegg mer utsatt enn de i fast ansettelse, og risikoen er betydelig høyere blant de som arbeider skift og turnus sammenliknet med dagtid.

Varehandelen overrepresentert

I butikk- og serviseyrker er unge arbeidstakere overrepresenterte. Over 40 prosent av ansatte i denne næringen er unge mellom 17 og 24 år. Her kan utfordringene omfatte for eksempel arbeidsskader og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb.

Mangler erfaring og opplæring

Sesongarbeidere eller sommervikarer skal gjerne være i jobben en kort periode, og det er kanskje forventet at de skal være effektive fra dag én. Tall fra arbeidsmiljøovervåkningen fra STAMI viser at en høyere andel i midlertidige stillinger oppgir at de må utføre oppgaver som de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i. I tillegg viser studier at unge arbeidstakere ofte kopierer mer erfarne kollegaers gode så vel som dårlige arbeidsatferd og HMS-kultur.

Hanvold minner om at ledere og kolleger bør stille med god nok informasjon og opplæring i forkant og underveis – selv om de ikke får spørsmål fra vikarene, da de kanskje ikke tør å spørre.

– Det kan være at de unge utsettes for farer på jobb på grunn av at de har en stor stå-på-vilje og vil vise at de klarer jobben. Kanskje vil de som ny ikke være en byrde og spørre for masse, forteller hun, og legger til:

– Dette er en positiv side ved å være ung som man må verdsette. Men på samme tid må ledere og de som skal lære bort være klar over at de unge mangler erfaring fra arbeidslivet, og ikke er like klar over konsekvenser av sine valg. Å sørge for å være gode eksempler og ha en kultur for å kunne si ifra om ting er viktig, poengterer forskeren.

Risikovurder arbeidsmiljøutfordringene

– Det er nødvendig at ledere og erfarne kolleger prøver å identifisere hva som kan være problemstillinger og risikoer på sin arbeidsplass, og at de har en rutine på hvordan man møter utfordringene. De bør tenke gjennom både de selvsagte farene og de uskrevne reglene. Mye handler om det som ligger i veggene og det som læres underveis på jobben, som unge vikarer ikke har erfaring med.

Før den nyansatte settes i gang med arbeidet bør man systematisk gå gjennom hvordan man håndterer ulike situasjoner eller risikoer –enten det er en utagerende pasient, upassende kommentar fra en kunde, eller en maskin man skal håndteres. Ikke minst er det viktig å gå gjennom hvordan man jobber for å forebygge at problemstillingene oppstår, understreker Hanvold.

– Fremfor å sende de uerfarne vikarene ut i åpen sjø og håpe på at de kan å svømme, er det mye bedre å gi dem en verktøykasse med råd og retningslinjer som kan trygge dem. Det er dette som er forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

En viktige gruppe for et bærekraftig arbeidsliv

– Vi må også sørge for at arbeidsmiljøutfordringene til denne gruppen ikke blir så store at terskelen inn i arbeidslivet blir for høy for enkelte. Å øke de unges deltakelse i arbeidslivet og inkludere flere i arbeid er et viktig mål. Det koster både den ansatte, bedrifter og samfunnet masse om man feiler her.

– Derfor må vi diskutere arbeidsmiljøet blant denne gruppen og øke virksomhetenes bevissthet rundt dette. Vikarer og sesongarbeiderne er garantert klare for å ta i et tak, men da må vi sørge for at de blir møtt med opplæringen de trenger for å møte utfordringene i arbeidslivet på en måte som ikke gjør at de skader seg på jobb, eller får uheldige erfaringer som gjør at de blir syke av jobben.

(Nyhetsbrev fra STAMI)

Powered by Labrador CMS