31 personer døde i arbeidsulykker i fjor.

31 omkom på jobb i 2021

30 menn og én kvinne døde på jobb i fjor. De fire næringene bygg og anlegg, transport og lager og industri og jordbruk topper den dystre statistikken, slik de har gjort de siste årene.

Publisert
Trude Vollheim.

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 31 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2021, fordelt på 30 ulykker. Til sammenlikning ble det i 2020 registrert 28 arbeidsskadedødsfall, mens gjennomsnittet for femårsperioden 2016 – 2020 er 27 i året. For tiårsperioden 2011 - 2020 er gjennomsnittet 35 arbeidsskadedødsfall pr. år.

Fire næringer peker seg ut

Også i 2021 ser vi at det er de fire næringene som historisk sett peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall som topper statistikken. Det gjelder:

  • Bygg og anlegg: 9
  • Transport og lagring: 7
  • Industri: 6
  • Jordbruk: 5.

27 av 31 arbeidsskadedødsfall i skjedde i disse næringene i fjor.

Flest i bygg og anlegg

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene både med tanke på antall ulykker og antall som omkommer på jobb. Dette ser vi også i 2021, der bygg og anlegg er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall. Ni arbeidsskadedødsfall er registrert i næringen i 2021, som er på samme nivå som årene før, med åtte i 2020 og ni i 2019. For tiårsperioden 2011 – 2020 har det i snitt omkommet åtte arbeidstakere pr. år i denne næringen, og antallet holder seg dermed stabilt.

Klem- og fallulykker

Det er stor variasjon i hendelsesforløp for de ni dødsulykkene, men to ulykkestyper er gjengående: Fire av arbeidstakerne døde som følge av å bli klemt/fanget, og tre omkom i fallulykker. To av de ni omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

Et kjennetegn ved arbeidsskadedødsfallene hvert år er at kjøretøy eller annet kjørbart arbeidsutstyr er involvert i mange av ulykkene.

Systematisk arbeidsmiljøarbeid forebygger

– Til tross for at antall arbeidsskadedødsfall samlet har gått ned de siste ti årene, ser vi ikke denne utviklingen i bygg og anlegg, der antallet har holdt seg stabilt siste ti år. Tatt i betraktning at store deler av næringen jobber godt og systematisk med forebygging av alvorlige ulykker, er det altfor mange som omkommer på jobb. Det er viktig at det jobbes systematisk med forebygging på alle nivå i næringen for å unngå disse ulykkene, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

– Alvorlige ulykker på arbeidsplassen kan og skal forebygges. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er en sentral forutsetning for å lykkes med dette. Det skal være trygt å gå på jobb i Norge, sier Vollheim.

Du kan lese mer om årsaker til dødsulykker og forebygging i denne rapporten på Arbeidstilsynets nettsider.

Powered by Labrador CMS