Faktabok-om-arbeidsmiljø-og
Faktabok-om-arbeidsmiljø-og

Ni av ti nordmenn trives på jobb

Ni av ti nordmenn oppgir at de har et godt arbeidsmiljø og er fornøyd med jobben sin. Arbeid er identitetsskapende og en kilde til glede, god selvfølelse og tilhørighet.

Publisert

(Omslagsillustrasjon: STAMI)

Dette viser den nye faktaboka som Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utgitt om arbeidsmiljøtilstanden i Norge.

Faktaboka formidler status og trender for arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseproblemer etter kjønn, aldersgrupper og yrkes- og næringsgrupper. Faktaboka gis ut for tredje gang. Den nye utgaven gir en bredere framstilling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden blant norske yrkesaktive enn tidligere.

Stort datamateriale

NOA samarbeider med en rekke dataleverandører, blant annet SSB, Arbeids- og velferdsetaten og tilsynsmyndighetene, for å gi et samlet bilde av status og utviklingstrender innenfor arbeidsmiljø og helse i Norge. Dette danner samtidig et grunnlag for myndighetenes og de øvrige arbeidslivsaktørenes prioriteringer i det forebyggende arbeidet. Partene i arbeidslivet stiller seg samlet bak kunnskapen som presenteres i Faktaboka 2015.

Et godt arbeidsmiljø

Steinar Aasnæss i NOA ved STAMI. (Foto: Jan Tveita)

På arbeidsplasser med høy grad av tillit, rettferdighet og samarbeidsevne i organisasjonen, og på arbeidsplasser med god lederstøtte, rettferdig ledelse og positive utfordringer i jobben, ser vi at dette kan fungere som beskyttende faktorer – mot uhelse.

Gode HMS-tiltak og godt arbeid med forebygging av sykdom og skade vil naturligvis også ha betydning for et godt arbeidsmiljø, sykefravær, skader og uhelse.

Ti fakta om norsk arbeidsliv

1. Arbeidsmiljøet i Norge er verdensledende. Ni av ti oppgir å ha et godt arbeidsmiljø, og er fornøyd med arbeidet sitt.

2. Arbeid er en kilde til bedre helse, glede, god selvfølelse og tilhørighet.

3. Vi har om lag 2,7 millioner yrkesaktive i Norge. De siste 20 årene har andelen av befolkningen i arbeidsstyrken økt fra drøyt 60 prosent til over 70 prosent.

4. Sammenlignet med EU-snittet er andelen sysselsatte 11 prosentpoeng høyere i Norge. Vi har 15 prosentpoeng flere kvinner i arbeidslivet og 20 prosentpoeng flere eldre.

5. Vi jobber mer natt, turnus og skift enn EU-snittet. Det skyldes blant annet høy sysselsetting og at en høy andel deltidsansatte også jobber turnus, skift eller om natta.

6. De største helseutfordringene våre er muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager. To av ti psykiske plager.

7. Selvrapporterte arbeidsrelatert luftveisplager er mindre utbredt enn for tjue år siden, mens hudplager oppgis å være om lag like utbredt i dag som for tjue år selv om arbeidsrelaterte hudplager er redusert. Eksponering for støy er også betydelig redusert de siste årene.

8. Kvinner blir oftere utsatt for vold, trusler om vold eller seksuell trakassering.

9. Menn jobber oftere om natta, har lengre arbeidsuker og er mer utsatt for mobbing.

10. Tallet på arbeidsskadedødsfall har gått betydelig ned i et lengre tidsperspektiv, men denne nedgangen ser ut til å ha flatet ut i løpet av det siste tiåret. Det er en overhyppighet av arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere.

Du kan lese mer fra faktaboka her.

(Kilder: STAMI og NHO)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS