Kemira-Chemicals-1
Kemira-Chemicals-1

Sikkerheten gjennomsyrer produksjonen

Kemira Chemicals AS i Fredrikstad lager kjemikalier som renser vannet for hele Norges befolkning. Samtidig har bedriften HMS-arbeidet på skinner, og de ansatte utrustes med alt påkrevd personlig verneutstyr.

Publisert

Ledelsen og de ansatte har en felles forståelse av at sikkerheten kommer først: - Du får umiddelbart alt du trenger av personlig verneutstyr, understreker hovedverneombud Roar Taraldsen (t. v.) og laboratorie- og miljøsjef Tore Hunn. (Foto: Jan Tveita)

– Vi leverer kjemikalier til flertallet av de kommunale vann -og avløpsrenseanleggene i Norge. I tillegg brukes produktene våre til å fremstille masse og papir i treforedlingsindustrien, sier laboratorie- og miljøsjef Tore Hunn ved Kemira Chemicals AS i Fredrikstad. For at renseprosessen skal gå knirkefritt, reiser markedsingeniører fra Kemira land og strand rundt. De passer på at den kjemiske rensingen skjer i tråd med strenge krav i norske og internasjonale standarder.

Måltallsmøte hver mandag

Bedriften med sine 38 ansatte stiller samtidig høye HMS-krav til egen produksjon. Den foregår ved hovedkontoret ute på Øra industriområde i Gamle Fredrikstad. – Hver mandag settes søkelyset på HMS, sier Hunn. Bedriften begynner arbeidsuka med det såkalte måltallsmøtet (TPN), der viktige tema som kvalitet, HMS, miljø og sikkerhet står på dagsordenen. Her møter én person fra ledelsen, én fra produksjonen, én fra vernetjenesten (verneombud) og én operatør.

Fra flis i fingeren til farlige forhold

Et viktig punkt på dagsorden i måltallsmøtet er hendelsesrapporteringen: – Alt fra små hendelser til større ting i produksjonen skal innrapporteres, alt fra flis i fingeren til farlige forhold, understreker Hunn. Dette fører til at vi får mange registrerte nestenulykker, men da har vi også mulighet til å gripe fatt i det som har skjedd, forklarer han. Målet vårt er å ha så lav terskel for rapportering som overhodet mulig. – Formålet med HMS-arbeidet er jo å hindre, forebygge og takle skader som måtte oppstå. Kemira er en industrivernpliktig bedrift. Vi øver også jevnlig sammen med brannvesen og øvrige nødetater, sier industrivernleder Hunn.

Mange kjemikalier

Kemira produserte i 2011 ca 100000 tonn kjemikalier. Til dette anvender den råvarer som saltsyre, svovelsyre, aluminiumhydrat og jernsulfat. – Det er knyttet størst risiko til kjemikaliesprut fordi dette kan føre til personskader, og større utslipp kan være til stor skade for det ytre miljøet, sier Hunn. Kemira bruker ingen EX-stoffer, derfor medfører produksjonen heller ingen eksplosjonsfare.

Øra miljøutvalg

De fleste råvarene får Kemira fra bedrifter som holder til ute på det samme industriområdet Øra der Kemira selv har produksjon. Borregaard samt Kemira i Helsingborg produserer saltsyre. Nabobedriftene Kronos Titan og Acinor leverer oss henholdsvis jernsulfat og svovelsyre. Denne samlokaliseringen har ført til at virksomhetene har etablert sitt eget miljøutvalg:– Øra miljøutvalg har eksistert i 15 år, forteller Hunn. Utvalget består av bedrifter med konsesjon eller utslippstillatelser til luft og vann. Kemira har utslippstillatelse til luft.– Tre ganger i året møtes bedriftene i miljøutvalget, opplyser Hunn. Også Fredrikstad kommune deltar i dette utvalget, sammen med innbyggerne der ute, velforeninger i området og Østfold naturvernforening.Øra miljøutvalg har installert en målestasjon for registrering av temperatur, vindretning og vindstyrke. Hensikten med værstasjonen er blant annet å få informasjon om spredning og nedslagsområde ved et utslipp til luft. Gjennom dette vil virksomhetene kunne gi riktig informasjon til befolkning, ansatte og presse i en gitt situasjon.

God stemning under fredagslunsjen med quiz: – Alle kan dessuten forsyne seg av frukt og grønt på kantina hver uke, sier økonomi- og HR-sjef Torunn Gudesen (t. h.). (Foto: Jan Tveita)

Tre tilsynsorganer

Bedriften blir også passet på av myndighetene. Både Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO), Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Arbeidstilsynet er tilsynsorganer for Kemira. – Alle tre tilsynsorganene dukker jevnlig opp på kontrollbesøk, opplyser Hunn.NSO og Klif har mest fokus på det ytre miljøet. Klif, som senest var på tilsynsbesøk, var fornøyd, men savnet enkelte skriftlige rutiner, opplyser han.– Arbeidstilsynet sjekker blant annet om REACH er oppdatert, det nye regelverket for kjemikalier i Europa.– Oppsummert: Sikkerhet og HMS står i fremste rekke hos oss. Et samlet lag har fokus på HMS, avslutter Tore Hunn ved Kemira Chemicals AS i Fredrikstad.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS