Professor Steinar Holden har ledet Sysselsettingsutvalget gjennom første fase og levert første del av rapporten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Arbeids- og sosialdepartementet)
Professor Steinar Holden har ledet Sysselsettingsutvalget gjennom første fase og levert første del av rapporten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Arbeids- og sosialdepartementet)

Flere tiltak skal gi økt sysselsetting

Sysselsettingsutvalget har jobbet i et år for å finne ut hvordan flere skal komme seg ut i jobb.

Publisert

Ekspertgruppen leverte sin rapport torsdag 28. mars til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Omfattende analyse

Sysselsettingsutvalgets oppdrag har vært å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, samt analysere utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser og foreslå tiltak for økt sysselsetting.

– Mye går bra i Norge, men vi trenger å få flere i jobb. Vi har mange på helserelaterte ytelser og svakere sysselsettingsutvikling enn mange andre land. Rapporten fra en samstemt ekspertgruppe danner et godt utgangspunkt for videre drøftelser med partene i arbeidslivet om hva vi bør gjøre for å sikre velferdssamfunnets bærekraft, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Høy sysselsetting avgjørende

– Det er et stort potensial for økt sysselsetting ved å legge til rette for at flere av de som mottar helserelaterte ytelser, kan være helt eller delvis i arbeid, sier professor og utvalgsleder Steinar Holden.

I tråd med mandatet har ekspertgruppen lagt vekt på tiltak for gruppene som står i fare for å falle ut av arbeidslivet og for grupper som med bedre tilrettelegging kan komme inn i arbeidsmarkedet. Det er også forslag til hvordan inntektssikringsordningene kan endres med sikte på økt sysselsetting.

– Høy sysselsetting er avgjørende både for den enkeltes mulighet for forsørgelse og selvrealisering, og for å gjøre velferdssystemet robust overfor framtidige utfordringer. For å øke sysselsettingen er det nødvendig med en bredt anlagt politikk som berører mange områder, sier Holden.

De viktigste forslagene

  • En ny sykepengeordning
  • En arbeidsorientert uføretrygd
  • Reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppfølging
  • Tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak
  • Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre

To faser

Sysselsettingsutvalget skal jobbe i to faser. Ved overleveringen av denne rapporten er ekspertgruppen ferdig med fase én. Deretter skal partene i arbeidslivet og fagekspertene sammen ta fatt på fase to. Her fortsetter drøftingene med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle nye forslag som måtte komme for økt sysselsetting. Fase to skal etter planen være ferdig våren 2020.

– Jeg er glad for at lederne på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har takket ja til å delta i det videre arbeidet, sier statsråden.

(Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet)

Powered by Labrador CMS