Verge-Opplæring-1
Verge-Opplæring-1

Vold og trusler gir høyt sykefravær

Vold og trusler om vold har størst betydning for legemeldt sykefravær, viser en ny studie. Mest utsatt for vold på arbeidsplassen er ansatte i helse- og sosialsektoren.

Publisert

God opplæring forebygger skader som følge av vold. (Foto: Jan Tveita)

I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har forskere funnet at vold og trusler om vold har størst betydning for legemeldt sykefravær.

Hos helse- og sosialarbeidere har vold og trusler om vold størst betydning for et høyt sykefraværsnivå (21 dager i året eller mer). Det er særlig sosionomer, vernepleiere, helse- og omsorgsarbeidere og sykepleiere som er utsatt for vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

De som utsettes for vold og trusler om vold, har om lag 70 prosent høyere risiko for et høyt sykefravær sammenliknet med de som ikke utsettes for vold og trusler på jobben.

Ved å ta hensyn til alder, utdanning, helse og livsstilsfaktorer, samt mekaniske risikofaktorer som tunge løft og arbeid i fremoverbøyd stilling, fant vi at den mest robuste risikofaktoren for et høyt legemeldt sykefravær blant kvinner i helse og sosialsektoren var vold og trusler om vold.

Forebygging reduserer sykefraværet

I denne studien fant forskerne ut at sykefraværet kan reduseres med inntil 13 prosent ved å arbeide forebyggende. At vold og trusler om vold står fram som en av de viktigste prediktorene for langtidsfravær, styrkes av funn i andre internasjonale undersøkelser. Blant annet har en i en dansk undersøkelse konkludert med at sykefraværet kunne falle med nærmere ti prosent ved å redusere arbeidstakernes eksponering for vold og trusler om vold.

Kvinner rammes hyppig

I en europeisk sammenheng er vold og trusler om vold definert som en fremvoksende risikofaktor i arbeidslivet, og noe som særlig rammer kvinner. Å oppleve trygghet på arbeidsplassen og at sikkerheten er ivaretatt, vil være viktig for den enkelte og for virksomhetene det gjelder. Vold og trusler i helse og sosialsektoren vil nok alltid forekomme, men desto mer viktig er det å fokusere på vold og trusler om vold i et forebyggingsperspektiv.

(stami.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS