Verge-opplæring

Flere forebygger vold og trusler

Ni av ti virksomheter i helse- og sosialsektoren arbeider systematisk med å forebygge uønskede hendelser og har tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler.

Publisert

Vold og trusler: 90 prosent er forebygging. Bare i ti prosent av hendelsene må man gå inn i situasjoner fysisk. (Foto: Jan Tveita)

Dette gjelder i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, kommunale avlastningsboliger og sosialtjenester for rusmisbrukere, viser tall fra Arbeidstilsynet etter 380 tilsyn i år.

Positive funn

– De aller fleste virksomhetene vi har vært på tilsyn i, opplever risiko for å bli utsatt for vold og trusler. Langt de fleste har satt i verk tiltak å beskytte arbeidstakere. Vi ser at ledere, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om dette. Dette er positive funn, sier Edle Utaaker, prosjektleder for Arbeidstilsynets satsing i helse- og sosialsektoren.

Alle skal forebygge

– Målet er at alle virksomheter der det kan være risiko for vold og trusler skal jobbe grundig med å forebygge uønskede hendelser. De tretten prosentene som fikk anmerkning er nå i gang med å få tiltak på plass. Det er viktig at ledere og ansatte arbeider hver dag med dette for å redusere vold og trusler, understreker Utaaker.

Hva må til?

– Innsatsen må rettes slik at alle ledere i helse- og sosialsektoren i samarbeider med verneombud og tillitsvalgte. Her må de tenke gjennom i hvilke arbeidssituasjoner utagering, vold og trusler kan forekomme. Samtidig må episoder av vold og trusler registres og følges opp. Poenget er å sette i verk forebyggende tiltak for å gjøre risikoen for utagering minst mulig. Også bedriftshelsetjenesten kan være en god samarbeidspartner, sier Utaaker.

Unngå tidspress

Voldelig adferd utløses ofte av frykt, frustrasjon eller forvirring som kan skyldes interessekonflikter, kommunikasjonssvikt og rus. Det er viktig å organisere arbeidet slik at ansatte unngår tidspress, virksomheten har kompetent bemanning, en kan jobbe to sammen og har muligheter for å tilkalle hjelp. Andre tiltak er å ha lokaler med sikret rømningsvei, at ansatte har tilgang til alarm og at alle gjenstander som kan brukes som våpen blir fjernet.

Opplæring viktig

Alle arbeidstakere som kan bli utsatt for vold og trusler skal ha opplæring og øve på hvordan de kan dempe og håndtere episoder. For å forebygge psykiske helseskader er det helt nødvendig å følge opp alle som har vært utsatt for vold og trusler. Arbeidsgivere har ansvar for å sette temaet på dagsordenen, slik at håndtering av vold og trusler blir et felles ansvar og ikke et individuelt ansvar der arbeidstakeren tenker «dette må jeg tåle».

Omfang og konsekvenser

Bakgrunnen for Arbeidstilsynets prioritering er blant annet kunnskap fra Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2009 der seks prosent av alle yrkesaktive rapporterte at de hadde vært utsatt for vold eller trusler minst en gang i måneden. Helse- og sosialtjenestene hadde høyest forekomst med 17 prosent. De mest utsatte arbeidstakergruppene er sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagoger og pleie- og omsorgsarbeidere, der 24 – 34 prosent rapporterer at de har vært utsatt for vold og trusler.

Betydelig underrapportering

I perioden januar 2011 til oktober 2014 var 44 av totalt 139 voldsskader, fra helse- og sosialtjenestene, viser registeret til Arbeidstilsynet. Hittil i år er 14 av 31 voldsskader meldt fra de samme tjenestene. Av disse er 11 alvorlige skader. - Vi regner med at det er en betydelig underrapportering av slike skader, sier Utaaker.

Voldsutsatte sykemeldes

I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) kommer det fram at vold og trusler om vold har størst betydning for legemeldt sykefravær hos helse- og sosialarbeidere. De som utsettes for vold og trusler om vold, har om lag 70 prosent høyere risiko for høyt sykefraværsnivå (21 dager i året eller mer) sammenliknet med dem som ikke utsettes for vold og trusler på jobben. I studien fant forskerne også at sykefraværet kan reduseres vesentlig ved å arbeide forebyggende mot vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

Tilsynstall

I 94 prosent av virksomhetene er det risiko for å bli utsatt for vold og/eller trusler.

I 87 prosent av virksomhetene er det satt i verk rutiner for hvordan vold og trusler skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp.

I 87 prosent av virksomhetene er det iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler.

I 93 prosent av virksomhetene er det iverksatt rutine for hvordan avvik og uønskede hendelser skal meldes og følges opp.

I 95 prosent av virksomhetene har de ansatte fått informasjon, opplæring og øvelse i hvordan de skal håndtere vold og trusler.

I 96 prosent av virksomhetene medvirker verneombud og tillitsvalgte i arbeidet med å forebygge vold og trusler.

(Arbeidstilsynet)

"

Grimstad kommune har høstet stor anerkjennelse for sitt arbeid med vold og trusler. Hovedverneombud og miljøveileder Arne Rugstad og enhetsleder Signe Ann Jørgensen har stått sentralt i dette arbeidet. (Foto: Jan Tveita)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS