Trailersjåfør
Trailersjåfør

Transportledere mener HMS er for dyrt

Halvparten av ledere i transportbransjen mener arbeid med HMS er for dyrt. – Stort prispress fører til at mange firma går på akkord med helse, miljø og sikkerhet, mener forsker.

Publisert

Selskaper som bruker for mye ressurser på sikkerhet, vil gå konkurs. De som ikke tar sikkerhet på alvor, risikerer ulykker og skader, mener forsker. (Ill. foto: Colourbox.com)

Transportjobber legges ofte ut på anbud. Bransjen er utsatt for hard konkurranse.

– I en presset bransje som transportbransjen mener mange at for mye ressurser blir brukt på HMS, sier Ove Njå, professor i samfunnssikkerhet og risikostyring ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Han har utført en undersøkelse sammen med Svein Håkon Fjelltun, HMSK-sjef i NorSea Group.

I undersøkelsen har 106 ledere svart på spørsmål om sine holdninger til HMS. De har krysset av for hvor enige de er i ulike påstander på en skala fra en til fem.

Halvparten av lederne arbeider i selskaper for transport av gods, og halvparten i selskaper for passasjertransport.

Viktig for omdømmet

76 prosent av deltakerne svarer at det å ha en særlig god HMS-profil, er viktig for selskapets omdømme.

– Omdømmet er nok en drivkraft for mange selskaper når det gjelder HMS. De er redde for at det skal komme ut i mediene dersom de ikke har sikkerhetsrutinene på stell, sier Njå.

– En annen fremtredende holdning blant lederne er at HMS-arbeid er ren formalisme og noe som bare gjøres fordi det er lovpålagt.

Bildet av holdninger til HMS i transportbransjen er komplisert, og sjefene har ulik tilnærming til det.

Selv om mange først og fremst er opptatt av å følge reglene for HMS, mener flertallet at HMS-tiltakene de har innført, har virket. Lederne mener arbeidet har en gunstig virkning på arbeidsmiljøet og sikkerheten på veien. 40 prosent mener HMS-arbeid er bra for produktiviteten, og halvparten av lederne mener det er bra for profitten.

Kjører ulovlig

Trailersjåfører er pålagt strenge bestemmelser for kjøre- og hviletid, men kontroller utført av Statens vegvesen og politiet viser at kjøre- og hviletidsbestemmelsene ofte blir brutt.

– Sjåførene blir utsatt for press både fra dem som skal sende og dem som skal motta varene, sier Christer Nevøy, som tok mastergrad i samfunnssikkerhet ved (UiS) i 2007 med oppgaven Er kjøre- og hviletidsbestemmelsene et risikoreduserende tiltak?

– Sjåførene blir et skvist mellomledd, og de får gjerne telefoner fra dem som skal ha varene om at de må levere raskere. At sjåførene vil komme seg raskere hjem til familien, har også litt å si, sier Nevøy.

– Det er flere av dem som bryter bestemmelsene, som har vært utsatt for ulykker enn av dem som følger dem. Du kjører dårligere når du er trøtt, sier Nevøy.

Produktivitet og sikkerhet

Undersøkelsen til Njå og Fjelltun tar opp hvordan selskapene må finne en balanse mellom produktivitet og sikkerhet.

Selskaper som bruker for mye ressurser på sikkerhet, vil gå konkurs. De som ikke tar sikkerhet på alvor, risikerer ulykker og skader.

– Stort prispress fører til at mange firma går på akkord med HMS. Granskinger av ulykker viser at HMS-tiltak i liten grad har blitt ivaretatt.

Nullvisjonen har eksistert i mer enn ti år.

– Det er visjonen om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade. Det er interessant å se hvordan bransjen utvikler seg på bakgrunn av den.

– Jeg ønsker å forske videre på hvorfor det er slik at mange legger seg i gråsonen av hva som er lov, sier professor Ove Njå ved Universitetet i Stavanger.

(forskning.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS