Industriarbeidere
Industriarbeidere

Sykefraværet i industrien går ned

Sykefraværet i bedriftene i Norsk Industri var på 4,8 prosent i 2. kvartal. Dette er en nedgang på 10,8 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2009.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Både korttidsfraværet og langtidsfraværet går ned. 220 bedrifter med til sammen 47 176 ansatte utgjør statistikkgrunnlaget for 2. kvartal 2010, melder norskindustri.no.

– Det er fenomenalt hyggelig og oppmuntrende at det nå kan se ut som om sykefraværet i industrien faller så det monner, sier fagsjef i arbeidsmedisin i Norsk Industri, Vemund Digernes til nettstedet.

Nytter å jobbe med sykefravær

– At vi for 2. kvartal 2010 er tilbake på et fraværsnivå likt det vi hadde i 1993, altså for hele 17 år siden, viser at IA-samarbeidet er blitt nettopp det robuste fundament for det langsiktige arbeidet mot høyt fravær som vi håpet på.

– Vi tar gjerne bølgen for de tallene som nå foreligger og takker alle impliserte parter for god innsats, sier Digernes.

– Det nytter å jobbe med å få ned sykefraværet. Samtidig vet vi at fraværstallene kan svinge på grunn av kortsiktige påvirkninger. Vi skal ikke krisemaksimere når og hvis statistikken igjen går i feil retning, og vi skal ikke juble overdrevent når gode tall kommer, det er den langsiktige trenden som teller. Men nå er det lov å glede seg, det er helt på det rene. Det er jo resultater som dette vi jobber for å oppnå.

Både korttids- og langtidsfravær ned

Korttidsfraværet mindre enn 17 dager går ned med ca 12 prosent og langtidsfraværet mer enn 16 dager går ned med ca 10 prosent. Sykefraværsnedgangen er bred og omfatter 16 av 20 bransjer. Sykefraværet i industrien viste også en betydelig nedgang på 8,5 prosent i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2009. Dette kunne delvis forklares med at den normale vinterinfluensaen uteble i 2010. Når reduksjonen i sykefraværet forsterkes i 2. kvartal, er det vanskeligere å peke på klare årsaker.

Glede over IA

– Mulige årsaker til den gledelige utviklingen kan være knyttet til avklaringen om videreføring av IA-avtalen og prosessen rundt denne, selv om tiltakene i den videreførte avtalen ennå ikke er satt ut i livet, sier Digernes til nettstedet.

– I forbindelse med prosessen rundt IA-avtalen ble det pekt på betydningen av delvis sykmelding som alternativ til full sykmelding, og legenes viktige rolle i den sammenhengen, det er mulig at dette allerede nå kan ha virket inn på legenes sykmeldingspraksis, antyder han. – Vi er svært glad for at bedriftenes arbeid for å senke sykefraværet virker.

– Til en viss grad kan nedbemanninger i løpet av 2009 under den økonomiske krisen ha gitt en effekt ved at arbeidstakere med svekket helse har gått over til uførhet, men vi kan ikke tallfeste en slik mulig effekt. Dersom reduksjonen i sykefraværet viser seg å omfatte også offentlig sektor, vil det motbevise at nedbemanning og krisehåndtering er årsak.

Kontinuerlig arbeid viktig

– I en situasjon hvor sykefraværet på landsbasis varierer med mange mulige forklaringer, og lar seg påvirke av kortsiktige ytre forhold, er det viktig at vi på bransje- og bedriftsnivå holder fast ved de tiltakene som erfaringsmessig gir et robust og langsiktig grunnlag for lavt sykefravær, sier Digernes til norskindustri.no.

(norskindustri.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS