Klasserom

Skolesektoren for dårlig til å forebygge sykefravær

Norske skoler har rutiner for å følge opp syke­fravær, men de svikter i det syste­matiske arbeidet med å fore­bygge at folk blir syke av arbeidet. Det viser Arbeids­tilsynets store IA-satsing på skolen i 2009.

Publisert

Arbeids­tilsynet har bl.a. sett nærmere på skolenes arbeid med trusler og konflikter.

Arbeids­tilsynet gjennom­førte i fjor 418 tilsyn i skoler og 120 tilsyn blant skole­eiere over hele landet. Tilsynet har under­søkt om skolene jobber syste­matisk for å skape et godt arbeids­miljø som kan bidra til å fore­bygge syke­fra­vær og utstøting. Det ble ilagt 2437 pålegg.

Les også: Skoler mangler rutiner i arbeids­miljø­arbeidet

- Vi har møtt positive og ressurs­sterke ansatte som trives i jobben sin og som gir mye for at elevene skal ha et godt lærings­miljø. Men våre tilsyn viser at skolene ikke jobber godt nok for at de ansatte selv skal ha et sunt og trygt arbeids­miljø. Rutinene for å forebygge syke­fravær og utstøting er ikke gode nok, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeids­tilsynet.

Et forbedringspotensial

Finboe Svendsen mener at mange arbeids­givere i stor grad har forstått IA-avtalens intensjon med å tilrette­legge og følge opp etter at ansatte er blitt syke. Men den kanskje viktigste jobben er å forebygge og tilrette­legge før syke­fravær inntrer. Her ligger det et uforløst potensial som arbeids­givere for alvor må ta tak i, sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynets inspektører har i skole­prosjektet sett spesielt på hvordan skolene forebygger og håndterer arbeids­forhold som kan ha uheldige virkninger på ansatte og arbeids­miljøet. Sentrale temaer i tilsynene har vært vold- og trussel­situasjoner, konflikter, omstillings­prosesser og inneklima.

Les også: Flest arbeids­konflikter i under­visning og helse

Likt over hele landet

Flesteparten av de 2437 påleggene ble gitt fordi arbeids­giver ikke har iverksatt hensikts­messige helse­fremmende tiltak for å forebygge arbeids­relatert sykdom og skade. Utfordringene er påfallende like over hele landet.

· En av tre besøkte skoler mangler rutiner som kart­legger og risiko­vurderer utfordringer knyttet til mellom­menneskelige forhold og hvordan arbeidet er organisert og tilrette­lagt.

· En av tre besøkte skoler mangler skiftlige rutiner for å melde fra om og håndtere uønskede hendelser. Det viser seg også at ansatte i skolene i flere tilfeller har manglende kjennskap til bruken av disse systemene.

· Halvparten av de besøkte skolene mangler rutiner for å håndtere eventuelle konflikter, klager fra elever og foreldre, vold, trusler og omstillinger.

· Mer enn halvparten av skolene mangler systematisk sikring av vedlike­hold, og de mangler rutiner for å kartlegge, vurdere og sikre inne­klimaet i skole­byggene. Tilsyn med inneklima i skolene har i 2009 vært rettet mot skoleeierne.

Les også: Viktig med brannøvelser i skoler

Arbeidstilsynet erfarer at skoleeierne ikke setter HMS tilstrekkelig på dagsorden, og at det derfor ikke jobbes systematisk nok med helse-, miljø og sikkerhet.

Les også: Strenger krav til inneklima

- En aktiv og engasjert ledelse og medvirkning fra de ansatte er de viktigste forutset­ningene for å skape et godt arbeids­miljø. Det lønner seg både for arbeids­giver, arbeids­taker og for samfunns­økonomien, sier Finboe Svendsen.

Arbeids­tilsynet fortsetter med nye skole­tilsyn over hele landet i 2010.

Les mer og last ned full rapport hos Atil: Skolesektoren for dårlig til å forebygge sykefravær (Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS