Influensa cbox 1024735 B
Influensa cbox 1024735 B

Ekspertgruppe med tiltak mot sykefraværet

Regjeringen mottok i går for­slagene fra den faglige ekspert­gruppen som har vurdert tiltak som kan redusere syke­fraværet. Gradert syk­melding skal være hoved­regelen ved syke­fravær, og syk­meldte skal følges opp tettere og tidligere.

Publisert

Gruppen foreslår videre at tiltak for aktivisering, nærvær og gradering av sykefravær bør være en hovedstrategi framover, skriver Stats­ministerens kontor i en pressemelding.

"

Statsminister Jens Stoltenberg

– Det skal fortsatt være full lønn under sykdom og arbeids­givers samlede kost­nader skal ikke økes. Sam­tidig er det bred enighet om behovet for å redusere syke­fra­været. Fra­været er for høyt og veksten det siste året er bekymrings­full. Ekspert­gruppens forslag gir mange viktige innspill til våre felles drøftinger med partene i arbeidslivet om en ny IA-avtale, sier stats­minister Jens Stolten­berg.

Les også: Sykefraværet har stort sett ligger stabilt på 6-7% siden 1972, mener Ebba Wergeland, spesialist på sykefravær

"

Arbeids­minister Hanne Bjur­strøm

– Vi har en god og konstruktiv dialog med partene i arbeids­livet. Jeg har derfor tro på at vi skal bli enige om veien videre innen fristen vi har satt for oss selv 1. mars, sier arbeids­minister Hanne Bjur­strøm.

Les også: IA-avtalen opp til vurdering

Les også: Debatten i media om syke­fra­været er full av synsing. Det vi trenger er solid kunn­skap, sier arbeids­mini­steren (Ledernett.no)

Ekspertgruppens forslag:

· At gradert sykmelding skal være hovedregelen etter åtte uker. Dette skal kombineres med at reglene om arbeidsgiver­finansiering i sykepenge­perioden blir endret, bedre oppfølging av leger/sykmeldere, både gjennom utarbeiding av faglige veiledere for sykmeldings­arbeidet og gjennom systematiske tilbake­meldinger om praksis, samt obligatoriske kurs for alle som skal sykmelde.

· Å utrede hvordan man kan unngå at sykepenger kompenserer for inntektstap som ikke er forårsaket av sykdom eller skade, men av arbeids­ledighet eller permittering.

· Systematisk arbeid for å bedre kunnskaps­grunnlaget for tiltak.

· Å gjennomføre en informasjons­strategi for å skape aksept for grunntanken bak de foreslåtte tiltakene.

· At NAVs kontroll­innsats mot bedrageri av sykepenger styrkes.

Les også: Psykisk syke ikke inkludert i IA-avtalen

Tettere og raskere oppfølging

– Jeg merker meg at forslagene om tettere og raskere oppfølging av sykmeldte og faglig veiledning til sykmeldere, i stor grad samsvarer med forslag som allerede er satt på dagsorden i våre diskusjoner med partene, sier Bjurstrøm.

"

Svine­influen­saen slo aldri til med 25% syke­fravær. Regjeringen synes uansett at syke­fraværet er for høyt og setter mye lit til den nye IA-avtalen som skal re­for­hand­les innen 1. mars.

Les også: 9 av 10 villige til å jobbe ved sykdom, hvis arbeids­giver legger til rette for det

Gjennom intensjons­avtalen om et inkluderende arbeids­liv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeids­livet for et mer inklu­derende arbeids­liv til beste for den enkelte arbeids­taker, arbeids­plass og sam­funnet. Avtalen skal bidra til reduksjon i syke­fravær og uføre­trygd, og at den enkeltes ressurser og arbeids­evne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

Partene i arbeidslivet og regjeringen skal vinteren 2010 drøfte innretningen på en ny IA-avtale og andre tiltak for å redusere syke­fraværet. Sikte­målet er at den nye avtalen kan være på plass 1. mars.

Kilde: Ekspertgruppe foreslår flere tiltak for å få ned sykefraværet (Regjeringen.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS