Rigmor Aasrud 4
Rigmor Aasrud 4

Vurderer nye virkemidler

Partene i arbeidslivet er enige om å forlenge IA-avtalen fram til 1. mars 2010. Målet er å vurdere bredere virkemidler mot sykefravær.

Publisert

Sykefra­været øker kraftig og regjeringen opp­jus­terte fredag estimatet for statens utgifter til syke­lønn i 2009 med 3,2 milliarder kroner.

Arbeidsminister Rigmor Aasrud er enig med partene i arbeidslivet om å forlenge IA-avtalen fram til 1. mars 2010. Hensikten er at partene skal kunne vurdere en noe bredere virke­middel­pakke.

Les også: Ni av ti er villige til å jobbe ved sykdom

"

Arbeidsminister Rigmor Aasrud.

– Vi har mange gode og positive erfaringer med sam­arbeidet med partene om IA-avtalen, og engasje­mentet rundt IA-arbeidet både sentralt og lokalt har vært positivt. Derfor ønsker regjeringen i tråd med Soria Moria-erklæringen å videre­utvikle avtalen, sier Aasrud.

– Partene og myndig­hetene er i samme båt når det gjelder behovet for å få ned syke­fraværet. All erfaring viser at viser at lang­varig fravær bidrar til varig utstøting fra arbeids­livet. Et mer inkluderende arbeidsliv krever derfor at syke­fraværet må ned, sier Aasrud.

Les også: IA fører til at flere eldre står lenger i arbeid

Utgifter i galopp

Hun konstaterer at IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon i syke­fraværet langt fra er nådd og at utviklingen hittil i år er spesielt bekymrings­full. Fra 2008 til 2009 forventes statens utgifter til syke­fravær å øke med 4,6 milliarder kroner.

Regjeringen la fredag fram et forslag til omgrup­peringer i stats­budsjettet for 2009 som inne­bærer en økning på 3,2 milliarder kroner til syke­lønn ut over det som tidligere har vært lagt til grunn.

Selv om utviklingen kan antas å ha sammenheng med virkningene av finans­krisen, er dette en utvikling som ikke kan fortsette.

Les også: Er IA-målene ulne?

Oppretter faggruppe

Departementet vil oppnevne en faglig ekspert­gruppe for å vurdere mulige admini­strative tiltak rundt f.eks. syk­meldings­praksis og opp­følgingen av den syke­meldte. Partene er invitert til å delta i en referanse­gruppe for dette arbeidet.

Departementet vil også drøfte ulike modeller for arbeids­givers finansiering av syke­lønns­ordningen. Dette vil skje innenfor en forut­setning om budsjett­nøytralitet.

Regjeringen vil opprett­holde arbeids­takernes rettigheter i syke­lønns­ordningen.

Kilde: Pressemelding fra arbeids- og inkluderings­departementet

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS