Dommerklubbe stor
Dommerklubbe stor

Raser etter verneombudsdom

En rett­av­gjø­rel­se i Umeå ting­rett åp­ner for at sven­ske ver­ne­om­bud kan stil­les for ret­ten. Det har fått fag­for­en­in­ger og verne­om­bud til å se rødt.

Publisert

Det ak­tu­el­le ver­ne­om­bu­det sto til­talt for en ar­beids­ulyk­ke ved Teg-kir­ken i Umeå i 2005. Ver­ne­om­bu­det ble selv skadd i ulyk­ken, som inn­traff da sjakt­mas­ser ras­te ned un­der gra­ving. Et­ter­på ble både ver­ne­om­bu­det og plassje­fen til­talt for arbeidsmiljøbrudd, mel­der det sven­ske nett­ste­det Du & jobbet.

"

Dommen har skapt uro om hva som egentlig gjelder.

Ak­tor men­te beg­ge had­de vært grovt uakt­som­me og ut­satt and­re for fare. Han men­te at ver­ne­om­bud har stor myn­dig­het til å stan­se ar­beid. Ver­ne­om­bu­det er der­for an­svar­lig for å re­age­re om det trengs.

For­sva­re­ren men­te der­imot at det ikke fin­nes støt­te i lo­ven for å til­ta­le verne­ombud. Verne­ombud har in­tet straf­fe­retts­lig an­svar.

Det­te var før­s­te gang et verne­ombud ble til­talt i Sve­ri­ge. Man­ge ver­ne­om­bud og til­lits­valg­te var der­for på plass un­der retts­saken i Umeå.

I dom­men, som falt 4. juni, ble det til­tal­te ver­ne­om­bu­det fri­fun­net. Men retts­av­gjø­rel­sen er skre­vet slik at den åpner for at ver­ne­ombud kan til­ta­les i frem­tiden. Det­te har skapt stor uro blant sven­ske ver­ne­ombud.

For­su­rer al­le­re­de det prak­tis­ke ar­bei­det

Mats Palm, ho­ved­ver­ne­om­bud ved Tour & An­ders­son, tror det vil bli van­ske­lig å re­krut­te­re ver­ne­om­bud i frem­tiden.

- To av ver­ne­om­bu­de­ne ten­ker al­le­re­de på å slut­te. De sier at de ikke vil ri­si­ke­re å bli til­talt i til­fel­le de ikke får med seg alle risiki på ar­beids­plas­sen.

Han fryk­ter at man­ge ver­ne­om­bud på­vir­kes av dom­men. Ikke bare for­di den ska­per uro, men også i det prak­tis­ke ar­bei­det.

- Vi sier fra om vel­dig mye på ar­beids­plas­se­ne, men vi do­ku­men­te­rer det ikke så ofte. Nå må vi do­ku­men­te­re mye mer og of­te­re stan­se ar­beid. Det er slutt på de ufor­mel­le sam­ta­le­ne over en kopp kaf­fe, som har fun­gert så bra på man­ge ar­beids­plas­ser.

Han und­rer også på om det sven­ske ar­beids­til­sy­net har res­sur­ser til å hånd­te­re alle til­fel­le­ne av stan­set ar­beid, som ven­tes å kom­me.

- Al­le­re­de i dag er det van­ske­lig å få ut en in­spek­tør sam­me dag. Hvor­dan skal de kun­ne hånd­te­re øk­nin­gen?

Ber mi­nis­te­ren kom­me på ba­nen

Både ver­ne­ombud og po­li­ti­ke­re ber det svenske ar­beids­til­sy­net og arbeids­markeds­ministeren Sven Otto Littorin kom­me på ba­nen og klar­gjøre hva som egentlig gjelder. Fle­re har tatt til ord for at ar­beids­lo­ven må end­res. Det må ikke være tvil om at ver­ne­om­bud ikke kan til­ta­les.

Tor­björn Björlund, som sit­ter i den sven­ske Riks­da­gen for venst­re­par­ti­et og også le­der ar­beids­mil­jø­ut­val­get, kon­sta­te­rer at dom­men rei­ser en rek­ke spørs­mål:

- Den kan in­ne­bæ­rer at fle­re vil rei­se til­ta­le mot ver­ne­om­bud. Det kan ra­se­re ufat­te­lig mye av ar­beids­mil­jø­ar­bei­det og gjø­re det van­ske­lig å re­krut­te­re nye ver­ne­om­bud. Hvem tør å bli ver­ne­om­bud un­der sli­ke for­ut­set­nin­ger, spør han?

Björlund sier han opp­fat­tet ar­beids­mil­jø­lo­ven in­ne­bar at ar­beids­gi­ve­ren ale­ne er an­svar­lig for ar­beids­mil­jø­et. Det er ikke re­alt ver­ne­om­bud har ar­beids­gi­ver­an­svar. Det bur­de ald­ri blitt noen retts­sak, me­ner han.

Sva­ret fra Littorin ventes i lø­pet av to uker.

SISTE: Ikke nødvendig å endre loven, mener Littorin

Les mer:

http://www.duochjobbet.se/viewNews.do?NewsID=1107

http://www.duochjobbet.se/viewNews.do?NewsID=1086

http://www.duochjobbet.se/viewNews.do?NewsID=1015

"
Powered by Labrador CMS