arbeidsledig-colourbox57574

Fordel å være ledig i kort tid

Selv om ar­beids­le­dig­he­ten øker, kom­mer de fles­te til­ba­ke i jobb et­ter kort tid. - At man­ge er ar­beids­le­di­ge en kort pe­ri­ode er mind­re al­vor­lig enn at noen få er le­di­ge over lang tid, sier Erik Of­te­dal, di­rek­tør i NAV.

Publisert

- Å mis­te job­ben er al­vor­lig for dem som ram­mes, men sam­ti­dig er det mind­re be­las­ten­de for den en­kel­te å være ar­beids­le­dig en kort pe­ri­ode enn å være ar­beids­le­dig over lang tid, sier Ofte­dal.

Erik Oftedal i NAV.

- Vi vet at ar­beids­gi­ve­re er opp­tatt av å an­set­te per­so­ner med fers­kest mu­lig kom­pe­tan­se, så det gjel­der å kom­me raskt i gang med ar­beids­sø­kin­gen.

Smi mens jernet er varmt

I star­ten av en arbeids­ledig­hets­periode er man gjer­ne mo­ti­vert til å søke job­ber ak­tivt og da er også sjan­sen for rask re­tur til ar­beids­li­vet stor.

- Moti­va­sjo­nen da­ler i takt med va­rig­he­ten på le­dig­he­ten, og de som er ar­beids­le­di­ge len­ge kan stå i fare for å hav­ne helt uten­for ar­beids­livet, sier han.

Flere råd til arbeids­ledige fra NAV

Man­gel på ar­beids­kraft i framtiden

Nor­ge vil i framtiden få sto­re ut­ford­rin­ger med å dek­ke be­ho­vet for ar­beids­kraft.

- Vi har ikke råd til å mis­te ar­beids­kraft ved at inn­byg­ge­re i ar­beids­før al­der hav­ner uten­for ar­beids­li­vet som føl­ge av lang­va­rig ar­beids­le­dig­het og pas­si­vi­tet, sier Of­te­dal.

Ved ut­gan­gen av mai var det 68 300 helt ar­beids­le­di­ge i Nor­ge. Det er 31 400 fle­re enn i mai 2008. Svært man­ge av de ar­beids­le­di­ge kom­mer imid­ler­tid raskt i jobb igjen, noe som er av­gjø­ren­de for et vel­fun­ge­ren­de ar­beids­mar­ked.

Kilde: http://www.nav.no/202274.cms

"
Powered by Labrador CMS