Togpassasjer

Annenhver trues på jobb

Trus­ler og vold er et stort ar­beids­mil­jø­pro­blem for an­sat­te i spor­tra­fikk. Seks av ti av dem som ar­bei­der på tog sier at det fore­kom­mer vold el­ler trus­ler om vold på job­ben.

Publisert

Tal­let frem­kom­mer i en rap­port som den sven­ske fag­for­en­in­gen Seko har fått laget et­ter spørs­mål blant 2000 av sine med­lem­mer.

Voldstruslene har økt det siste året.

Un­der­sø­kel­sen vi­ser at nær halv­par­ten av de an­sat­te er blitt ut­satt for trus­ler det siste året. Mer enn hver tred­je sy­nes meng­den av trus­ler og vold har økt i samme periode, skriver det svenske nettstedet Du och jobbet.

Les også: Fem gode råd mot trusler

Over halv­par­ten av de tog­an­sat­te me­ner un­der­be­man­nin­gen er en trus­sel mot sik­ker­he­ten. Tre av fire blant om­bord­per­so­na­let opp­gir at det hen­der at noen er ut­satt for ri­si­ko når de job­ber ale­ne. Til­sva­ren­de tall for tog­fø­rer­ne er nær­me­re to av tre.

Les også: Vanlig med trusler mot helse­arbeidere, lærere og politi

Seko tror ut­vik­lin­gen har fle­re for­kla­rin­ger. Et av­re­gu­lert mar­ked har re­sul­tert i kor­te­re an­skaf­fel­ses­ti­der, og der­med pres­se­de virk­som­he­ter som kon­ti­nu­er­lig for­sø­ker å sen­ke sine kost­na­der. An­tall rei­sen­de har økt, noe som in­ne­bæ­rer høy­ere ar­beids­be­last­ning, men li­ke­vel har be­man­nin­gen min­ket. Der­nest er man­ge rei­sen­de ir­ri­tert på grunn av for­sin­kel­ser og end­re­de bil­lett­sy­ste­mer.

Les også: Bankansatte trues av kunder

Seko stil­ler nå krav til mer syn­lig per­so­nell på to­ge­ne og sta­sjo­ne­ne, mind­re kon­tant­hånd­te­ring og stren­ge­re krav ved an­skaf­fel­ser.

Kilde: Du och jobbet

"
Powered by Labrador CMS