Hovedverneombudet
Hovedverneombudet

Høring om regionale verneombud

Regjeringen har sendt ut høringsbrev med forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen, skriver fagbladet renholdsnytt.no.

Publisert

Verneombudshjelmen.

Som en del av oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping, legger Arbeids- og inkluderingsdepartementet med dette fram forslag til en ny forskrift om regionale verneombud for visse bransjer. Den nye forskriften utvider ordningen til å omfatte renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen, i tillegg til bygge- og anleggsbransjen som er omfattet av dagens forskrift.

Departementet ber særskilt om høringsinstansenes synspunkter på følgende forslag og problemstillinger i høringsnotatet:

* Forskriftens virkeområde foreslås avgrenset med utgangspunkt i SSBs standard bransjekoder for næringsgruppering (SN2007), jf. punkt 5.4.3 i høringsnotatet og forslag til forskrift § 2. Departementet ber om innspill til den foreslåtte avgrensningen og særlig om forslaget dekker de relevante virksomheter i bransjene bygg og anlegg, renhold og hotell og restaurant.

* Det foreslås at regionale verneombud kan virke både på heltid på deltid for å gi en mer fleksibel og dekkende ordning, jf. høringsnotatet punkt 5.4.3. og forslag til forskrift § 3.

* Det foreslås at gjeldende kvalifikasjonskrav for regionale verneombud videreføres, men at andre kvalifikasjonskrav kan godkjennes etter søknad til arbeidsutvalgene, jf. høringsnotatet punkt 5.4.3 og forslag til forskrift § 5.

* Det foreslås at regionale verneombud under visse forutsetninger skal gis myndighet til å virke på arbeidsplasser der det finnes et lokalt verneapparat, jf. høringsbrevet punkt 5.4.3 og forslag til forskrift § 6.

* Departementet mener at de regionale verneombudene fortsatt ikke skal ha noe direkte ansvar knyttet til lønn eller vedtak om allmenngjøring, men at ombudenes "tips-funksjon" er verdifull og bør videreføres. Det bes om høringsinstansenes synspunkter til dette, herunder om tipsfunksjonen eventuelt bør reguleres i forkriften. Se nærmere om dette i høringsnotatet punkt 5.4.3 og forslaget til forskrift § 6.

* Det foreslås oppnevnt et felles fondsstyre og et arbeidsutvalg for hver bransje som er omfattet av den utvidede ordningen. Fondsstyrets og arbeidsutvalgenes ulike roller og oppgaver er beskrevet nærmere i høringsnotatet punkt 5.4.3 og forslaget til forskrift §§ 11-14. Departementet ber om innspill til hvilke saker eller temaer som bør være gjenstand for drøfting i disse organene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om høringsinstansenes merknader senest innen 26. oktober 2009.

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Departementet ber om tilbakemelding dersom høringssaken bør forelegges instanser som ikke står på høringslisten.

(regjeringen.no)

"
Powered by Labrador CMS