Fysioterapeut cb951227
Fysioterapeut cb951227

Gir råd om tilrettelegging

In­ter­na­tio­nal Re­search In­sti­tu­te of Stav­an­ger (IRIS) har stu­dert råd som fysio­te­ra­peu­ter og ergo­te­ra­peu­ter gir om til­ret­te­leg­ging på ar­beids­plas­sen.

Publisert

Bedre tilrette­legging, og plan­legging, hindrer mange i å bli syke.

Til­ret­te­leg­ging på ar­beids­plas­sen er blitt et sta­dig vik­ti­ge­re vir­ke­mid­del for å hindre at an­sat­te blir syke, el­ler for å få syk­meld­te til­ba­ke i jobb, skri­ver Arbeidstilsynet.

Råd som er­go­te­ra­peu­ter og fy­sio­te­ra­peu­ter gir, spil­ler en vik­tig rol­le når det skal til­ret­te­leg­ges på ar­beids­plas­sen. Blant an­net for å vel­ge rik­ti­ge til­ret­te­leg­gings­til­tak.

Til nå har det imid­ler­tid ikke vært lite kunn­skap om hva dis­se rå­de­ne om­hand­ler, og om det er kon­sen­sus el­ler enig­het om dis­se rå­de­ne blant te­ra­peu­te­ne.

Den­ne IRIS-stu­di­en vi­ser at te­ra­peu­te­ne gir et vidt spek­ter av råd og an­be­fa­lin­ger om til­ret­te­leg­ging på ar­beids­plas­sen for an­sat­te med mus­kel- og skjellettplager.

Hos Arbeidstilsynet kan du lese mer om dette og laste ned rapportene i PDF-format.

"
Powered by Labrador CMS