senior2-colourbox
senior2-colourbox

Er IA-målene ulne?

Bare ett av tre mål for in­klu­de­ren­de ar­beids­liv (IA) er inn­fridd ved avta­le­pe­ri­odens utløp, viser Sintef-rapport. Er målene for avtalen utydelige?

Publisert

Delmål 3 om økning i reell pensjons­alder er nådd, men ikke delmål 1 om lavere syke­fravær og delmål 2 om å få flere med redusert arbeids­evne i arbeid.

Det er målet om økt pen­sjons­alder som er nådd, idet andre av­ta­le­pe­ri­ode mel­lom re­gje­rin­gen og ar­beids­livs­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne går mot slut­ten. Si­den 2001 har for­ven­tet pen­sjons­al­der økt med et halvt år for per­so­ner over 50 år, og del­målet er der­med nådd, skriver NITO.

- In­ten­sjo­ne­ne med IA-av­ta­len er god, selv om rap­por­ten fra Sintef vi­ser at ikke alle mål er nådd. IA-be­drif­ter har opp­nådd for­bed­ring for­di de ten­ker in­klu­de­ring og im­ple­men­te­rer det­te i sine HMS-pro­se­dy­rer, me­ner Trond Mar­kus­sen, vi­se­pre­si­dent i NITO.

Les også: STAMI slår hull på myter om IA

Syke­fra­været øker

I ut­gangs­punk­tet skul­le det to­ta­le sy­ke­fra­væ­ret ned med 20 pro­sent, men iføl­ge Sintef-rap­por­ten er det kun re­du­sert med 3,1 pro­sent si­den 2001. Det er tak­ket være det le­ge­meld­te sy­ke­fra­væ­ret, som er re­du­sert med 5,3 pro­sent, da egen­meldt sy­ke­fra­vær har økt med 16,5 pro­sent.

Les også: Det finnes bare fem gode grunner til IKKE å gå på jobb

- Selv om virk­som­he­ter som har inn­gått IA-av­ta­ler har en po­si­tiv ut­vik­ling og sy­ke­fra­væ­ret har gått ned, så kan helt sik­kert mer gjø­res, me­ner Mar­kus­sen.

Kan­skje bur­de IA-ar­bei­det være ett av kri­te­rie­ne le­de­ren må­les opp mot, fore­slår han. IA-av­ta­len må for­ank­res på top­pen i or­ga­ni­sa­sjo­nen slik at den blir noe ledere opp­le­ver som for­plik­ten­de.

Lite suksess for funksjons­hemmede

Avta­len har ikke vært noen suk­sess når det gjel­der å få fle­re ar­beids­ta­ke­re med ned­satt funk­sjons­evne inn i ar­beids­li­vet. I en re­vi­sjon av av­ta­len i 2007 har par­te­ne kom­met fram til at det ikke skal være virk­som­he­te­nes an­svar å få per­so­ner som står uten­for ar­beids­livet i jobb.

Les også: Psykisk syke inkluderes ikke i IA-avtalen

De skal hel­ler leg­ge til ret­te for an­sat­te som har eller har fått ned­satt funk­sjons­ev­ne. Rap­por­ten kon­klu­de­rer med at virk­som­he­te­ne ser ut til å følge opp sin del av av­ta­len på det­te punk­tet, mens sy­ste­me­ne rundt fun­ge­rer for dår­lig.

Blant annet ser det ut til at NAV ikke ev­ner å føl­ge opp virk­som­he­ter som stil­ler plas­ser til dis­po­si­sjon, og hvil­ke ar­beids­ta­ke­re som pas­ser til disse. Så­kal­te IA-plas­ser blir også for like and­re til­tak som prak­sis­plas­ser og ut­prø­vings­plas­ser.

Kilde: NITO

Se også: Noen hovedkonklusjoner fra evaluering av IA-avtalen (SINTEF)

"
Powered by Labrador CMS