Sykepleier_cb580029
Sykepleier_cb580029

Vil ha overtidsbetaling ved deltidsjobbing

LO og SV er enige om til­tak mot uøns­ket del­tids­ar­beid. SVs Ka­rin An­der­sen vil at del­tids­ar­bei­de­nde skal få mu­lig­het til å kre­ve over­tids­be­ta­ling.

Publisert

I dag har ikke del­tids­ar­bei­den­de krav på over­tids­be­ta­ling før de over­skri­der 100 pro­sent ar­beid hos en og sam­me ar­beids­gi­ver.

Lov­fes­tet over­tids­be­ta­ling av alle løs­vak­ter vil være ef­fek­tivt mot uøns­ket del­tid, me­ner SVs Karin An­der­sen.

Hun ap­plau­de­rer ut­spil­let fra LO-sjef Roar Flåthen, som i et in­ter­vju med NTB har vars­let at kam­pen mot ufri­vil­lig del­tid blir en ho­ved­sak i åre­ne som kom­mer.

Uakseptabelt

- Det­te er kvin­ne­kamp. Gut­ta i in­du­stri­en vil­le ald­ri ha ak­sep­tert å gå del­tid år etter år, sa Flåthen.

Han gjor­de det klart at over­gang fra del­tid til hel­tid er blant ho­ved­kra­ve­ne til de rød­grøn­ne for­an val­get til høs­ten.

- De fles­te som går i dis­se stil­lin­ge­ne, ta­per i lønn og pen­sjon, og er nødt til å job­be eks­tra­vak­ter for å få en­de­ne til å mø­tes. Det er på høy tid å gjø­re noe med det­te, sier An­der­sen, som re­pre­sen­te­rer SV i Stor­tin­gets ar­beids- og so­sial­ko­mi­té.

Over­tids­be­ta­ling

SV-re­pre­sen­tan­ten me­ner selv hun har sva­ret på hva som må gjø­res: Å inn­fø­re over­tids­be­ta­ling av alle eks­tra­vak­ter som del­tids­an­sat­te blir bedt om å job­be.

- En slik ord­ning vil­le gjort det vel­dig ulønn­somt for ar­beids­gi­ver å ope­re­re med man­ge små brøk­stil­lin­ger, sier hun.

43,6 pro­sent av sys­sel­sat­te kvin­ner job­ber del­tid, mot 12,6 pro­sent av ar­bei­den­de menn. Forsk­ning vi­ser at man­ge kvin­ner i del­tids­stil­lin­ger, job­ber mer enn hva stil­lings­brø­ken skul­le til­si.

- Om lag 50 pro­sent av dem som er an­satt i del­tids­stil­lin­ger i hel­se- og om­sorgs­sek­to­ren, job­ber eks­tra til en­hver tid. Vi kan si at kom­mu­ne­ne og hel­se­fore­ta­kene leg­ger opp til å ha man­ge brøk­stil­lin­ger for å unn­gå over­tid og let­te­re fylle hul­ler i vakt­lis­te­ne, sier fors­ker Nina Am­ble ved Ar­beids­forsk­nings­in­sti­tut­tet.

Kilde: Krev overtidsbetaling for deltidsjobbing (Dagbladet.no)

"
Powered by Labrador CMS