Gammel_mann2_cbox
Gammel_mann2_cbox

Bedre å kombinere arbeid og trygd

Stor­tin­get har ved­tatt end­rin­ger i fol­ke­tryg­den som gir bed­re mu­lig­he­ter for å kom­bi­ne­re ar­beid og trygd fra 1. januar 2009.

Publisert

End­rin­ge­ne gjel­der både for rett til sy­ke­pen­ger i kom­bi­na­sjon med al­ders­pen­sjon, og ut­vi­del­se av pe­ri­oden med hvi­len­de pen­sjons­rett for ufø­re­pen­sjo­nis­ter som for­sø­ker seg i ar­beid. Det er Nav som opplyser dette.

Syke­pen­ger for per­so­ner med al­ders­pen­sjon

Fra 1. ja­nu­ar 2009 er det inn­ført be­gren­set sykepengerett på 60 da­ger for per­so­ner mel­lom 67 og 69 år, som mot­tar full al­ders­pen­sjon. Se fol­ke­trygd­lo­ven § 8-51. Det­te gjel­der for sy­ke­fra­værs­til­fel­ler som opp­står fra og med 1. ja­nu­ar 2009.

Inntekts­prøvings­regelen for alders­pen­sjon er end­ret slik at per­so­ner som er 67 el­ler 68 år kan få full al­ders­pen­sjon fra folke­tryg­den, selv om de fort­set­ter å jobbe. Fra 1. ja­nu­ar 2009 kan de også ha en be­gren­set rett til sy­ke­pen­ger hvis de blir syke.

Ut­vi­del­se av pe­ri­oden med hvilende pen­sjons­rett for uføre­pen­sjo­nis­ter

Ufø­re­pen­sjo­nis­ter som for­sø­ker seg i ar­beid og er inn­vil­get hvi­len­de pen­sjon i fem år kan fra 1. ja­nu­ar 2009 søke om å få den­ne pe­ri­oden for­len­get med nye fem år.

Hvi­len­de pen­sjon be­tyr at pen­sjo­nis­ten kan få til­ba­ke sin tid­li­ge­re pen­sjon der­som ar­beids­for­sø­ket mis­lyk­kes uten at ufø­re­sa­ken skal be­hand­les på nytt.

Kilde: http://www.nav.no/167258.cms

"
Powered by Labrador CMS