Byggekort
Byggekort

Klar effekt av id-kort i byggebransjen

An­tal­let re­gist­rer­te virk­som­heter i byg­ge­næ­rin­gen har økt kraf­tig i lø­pet av det først året med ID-kort for an­sat­te. Sam­ti­dig har skat­te­inn­gan­gen i bran­sjen økt kraf­tig. – Det er gle­de­lig at ID-kor­tet vi­ser seg å ha ef­fekt, sier ar­beids- in­klu­de­rings­mi­nis­ter Dag Terje An­der­sen.

Publisert

1. ja­nu­ar 2008 ble det inn­ført krav om ID-kort for alle som job­ber på bygg- og an­leggs­plas­ser, både nord­menn og ut­len­din­ger.

– For å få ID-kort må fir­ma­et være lov­lig re­gist­rert i re­le­van­te of­fent­li­ge re­gist­re. Du må med and­re ord job­be i et fir­maet som har pa­pi­re­ne sine i or­den for å få kor­tet, sier stats­råd Dag Terje An­der­sen.

Les også eldre saker om temaet: Nå kommer ID-kortet," ID-kort innført fra 1/1-2008 ogRådgivere tjener fett på ID-kort

Målet med ord­nin­gen er å motvirke svart arbeid og gi en mer ef­fek­tiv kon­troll med helse, miljø og sik­ker­het på ar­beids­plas­se­ne.

In­spek­tø­rer i Arbeids­til­sy­net mel­der om at det et­ter inn­fø­rin­gen er enk­le­re å få over­sikt over ak­tø­re­ne på byg­ge­plas­se­ne, for­di ar­beids­gi­ver står opp­ført på kor­te­ne. Det har tid­li­ge­re vært et pro­blem å iden­ti­fi­se­re den for­mel­le ar­beids­gi­ve­ren til ar­beids­ta­ker­ne.

Arbeids­til­sy­net gjen­nom­før­te i ja­nu­ar en ak­sjon på byg­ge­plas­ser i Oslo med vekt på kon­troll av ID-kort. 250 virk­som­he­ter med i alt 1000 an­sat­te ble kon­trol­lert. Av dis­se had­de 85 pro­sent ID-kort.

Blant de kon­trol­ler­te kor­te­ne ble det ikke fun­net urik­ti­ge opp­lys­nin­ger el­ler for­fals­ke­de kort, og det har hel­ler ikke vært mis­tan­ke om det­te. Bran­sjen skal være godt for­nøyd med ID-kor­tet og synes ord­nin­gen fun­ge­rer i sam­svar med in­ten­sjo­nen.

Hoved­inn­tryk­ket er at id-kort­ord­nin­gen er godt kjent i bran­sjen og at de fles­te fir­ma­er har sør­get for kort til sine an­sat­te. Mange har li­ke­vel trodd at fir­ma­er som til­byr tje­nes­ter i for­bru­ker­mar­ke­det ikke er om­fat­tet av ord­nin­gen. Det er ikke til­fel­le. Re­ge­len er at kor­tet skal fes­tes lett syn­lig, slik at det blir en­kelt å skil­le de use­ri­øse ak­tø­re­ne fra de se­ri­øse.

Kilde: Regjeringen.no

"
Powered by Labrador CMS