Håndbok-Arbeidsmiljø-flerku
Håndbok-Arbeidsmiljø-flerku

Ny håndbok om arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

En ny håndbok om arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser er et nyttig verktøy for bedriften i møtet med arbeidsinnvandrerne.

Publisert

(Universitetet i Bergen)

Prosjektet Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene, og at stadig flere arbeidsplasser har blitt flerkulturelle. Poenget med prosjektet er å undersøke de erfaringer bedrifter har gjort seg med arbeidsinnvandrere, både når det gjelder rekruttering og kvalifikasjonsgrunnlag, språk og kommunikasjon og rutiner eller tradisjoner for håndtering av kvalitets- og sikkerhetsspørsmål. Prosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond, LO og Fellesforbundet og det er satt ned en referansegruppe med erfarne representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

HMS i vid forstand

- Prosjektet har utarbeidet en kortfattet håndbok som kan brukes av virksomhetsledelsen, ansvarlige HMS-instanser, tillitsvalgte på den enkelte bedrift og arbeidslivets organisasjoner som tar for seg det systematiske HMS-arbeidet på flerkulturelle arbeidsplasser i vid forstand,opplyser prosjektleder Hans Christian Farsethås ved Universitetet i Bergen til HMS-magasinet.

Tre grupper arbeidsinnvandrere

- Håndboka tar utgangspunkt i en enkelt arbeidsplass og skiller mellom tre grupper arbeidsinnvandrere: de ansatte, de egne innleide og de innleide gjennom ulike underleverandører. Med arbeidsinnvandrere menes både de som har kommet hit til landet for å søke arbeid, eller har fått arbeid, og flyktninger og familiegjenforente som søker eller er i arbeid.

Flerkulturell bedrift

- Hovedvekten i håndboka ligger på dem som kommer inn i bedriften og bidrar til at den kan kalles flerkulturell. Det vil si arbeidstakere som har et annet morsmål enn norsk, som har fått sin fagopplæring i andre tradisjoner og som er vant med andre sikkerhetsrutiner og arbeidsrettslige tradisjoner enn de norske.

Forberedelse, mottak og første arbeidsøkt

- Håndboka følger en egen modell for systematisk HMS-arbeid på flerkulturelle bedrifter og er organisert kronologisk. Håndbokas første del handler om arbeidsinnvandrernes første møte med bedriftene: det som må være klart på forhånd fra bedriftenes side, mottakelsen og den første arbeidsøkten. Her skilles det mellom de egne ansatte, innleide og de innleide gjennom underleverandører.

Språk, kompetanse og vernerunder

- Håndbokas andre del tar for seg tre kontinuerlige prosesser i det systematiske HMS-arbeidet: språk, kompetanse og vernerunder. Her listes det opp holdepunkter for et kontinuerlig HMS-arbeid, som sikter mot språk- og kompetansesertifisering og ansvarliggjøring av den enkelte arbeidsinnvandrer.

Kommunikasjon på arbeidsplassen

Hans Christian Farsethås.

- Håndbokas tredje del går først inn på kommunikasjon på arbeidsplassen og hvordan denne kan forbedres. Deretter går den inn på sosiale arenaer og hvordan disse kan legges til rette for bedre kommunikasjon. Håndboka avsluttes med særnorske forhold ved partssamarbeid og arbeidsrettslig regulering og stiller spørsmålet: Hva vil det si å være arbeidstaker på norsk?

Håndboka koster 30 kroner + porto og kan bestilles på: afa-bestilling@fof.uib.no

For mer informasjon, kontakt prosjektleder: Hans Christian Farsethås, Universitetet i Bergen. hans.farsethas@fof.uib.no og se http://afa.uib.no.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS