Influensa cbox 1024735 B

Slik møter du influensafaren

I høst vil svineinfluensaen skyte fart i Norge og mange an­sat­te vil bli syke. Du kan gjøre mye på ar­beids­plas­sen for å minske smitte­spred­nin­gen.

Publisert

Hva gjør du om halvparten av de ansatte blir borte fra jobb?

Ar­beids­gi­ve­re bør skaf­fe seg kunn­skap og be­red­skap om pan­de­mi­en. Dels for å mins­ke ri­si­ko­en for at an­sat­te smit­tes og dels for å kun­ne opp­rett­hol­de drif­ten selv om man­ge er syke sam­ti­dig.

1. Skaff deg oversikt over smitterisiko

Hvilken smitterisiko finnes på arbeidsplassen?

Ar­bei­der du for eks­em­pel i bar­ne­ha­ge el­ler i sko­len, er det lett å inn­se at det her fin­nes man­ge men­nes­ker og at du bør være spe­si­elt nøye. Det kan dreie som at du læ­rer bar­na å vas­ke hen­de­ne of­te­re, unn­går å ha sto­re sam­lin­ger og er nøye med at barn som vir­ker syke er hjemme.

På www.pandemi.no kan du finne gode råd om å redusere smitte­spredning.

2. Vurder hvor alvorlig problemet kan bli

Her kan du få god hjelp av be­drifts­hel­se­tje­nes­ten. Som ar­beids­gi­ve­r bør du li­ke­vel set­te deg inn i de opp­lys­nin­ge­ne som fin­nes på of­fent­li­ge nett­si­der, som pandemi.no.

Les også: Norske bedrifter dårlig forberedt på pandemien, mener DSB

Myn­dig­he­te­ne har tid­li­ge­re opp­ford­ret ar­beids­gi­ve­re til å plan­leg­ge for 40 sy­ke­fra­vær i for­bin­del­se med in­flu­en­sa­ut­brud­det. Det­te er ny­lig

Powered by Labrador CMS