Arne Arås 2 FotoHilleviHemphala
Arne Arås 2 FotoHilleviHemphala

Pris til norsk synsforsker

Pro­fes­sor og be­drifts­over­lege Arne Aarås fra Løren­skog er til­delt en inter­na­sjo­nal heders­pris for sitt forsk­nings­arbeid i ergonomi.

Publisert

- Norge har fors­ke­re i ver­dens­klas­se på ergo­nomi og syns­ergo­nomi. Sammen med pro­fes­sor Gunnar Horgen ved Avdelig for opto­metri og syns­viten­skap har Arne Aarås en unik fag­kom­pe­tan­se på om­rå­det, sier general­sek­re­tær Tone Garaas i Norges Opti­ker­for­bund.

Forsk­nin­gen i syns­ergomi har lagt vekt på lys­for­hold og sitte­stil­ling som det vik­tig­ste for å unngå syns­plager på kon­tor­ar­beids­plas­ser.

Professor Arne Aarås er tildelt pris for sitt arbeid i ergonomi og synsergonomi.

Arne Aarås har vært an­satt som pro­fes­sor ved Av­de­ling for op­to­me­tri og syns­viten­skap ved Høg­skolen i Bus­ke­rud si­den 2002. Han har vært til­knyt­tet høg­sko­len si­den be­gyn­nel­sen av 1980-tallet, men hans hoved­jobb har vært som be­drifts­over­lege ved Alcatel-Lucent på Fornebu.

Aarås har fors­ket og pub­li­sert en rek­ke ar­tik­ler in­nen fel­tet er­go­no­mi over man­ge år, og han har vært en ak­tiv bi­drags­yter på in­ter­na­sjo­na­le kon­fe­ran­ser. Det er for det­te ar­bei­det han ble hed­ret med en æres­ut­mer­kel­se un­der World Congress on Ergo­nomics i Beijing.

Denne saken er skrevet av Dag Øyvind Olsen i Newswire, et oppdrags­finansiert nyhets­byrå. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optiker­forbund.

Powered by Labrador CMS