Åsmund Lunde trond1805

Må satse mer på delmål 3

Del­mål 3 om økt pen­sjons­al­der er det enes­te som er inn­fridd i av­ta­len om In­klu­de­ren­de Ar­beids­liv. En eva­lue­ring vi­ser li­ke­vel at IA-be­drif­te­ne og NAV kan yte mer for å in­klu­de­re fle­re eld­re ar­beids­ta­ke­re.

Publisert

Det er Senter for Se­ni­or­po­li­tikk (SSP) som et­ter­spør stør­re fo­kus på del­mål 3 i IA-av­ta­len. Si­den IA-opp­star­ten er den for­ven­te­de pen­sjons­al­de­ren ste­get med 0,5 år, men eva­lue­rin­gen av IA under­stre­ker at dette kan skyl­des ut­vik­lin­gen i ar­beids­mar­ke­det.

Fornøyd, men...

Ved SSP er det stor gle­de over at del­mål 3 i er nådd. Det in­ne­bæ­rer at det kan ha skjedd end­rin­ger i folks opp­fat­nin­ger og hold­nin­ger til eld­re ar­beids­ta­ke­re og ar­beid, og at det er mer po­si­ti­ve for­vent­nin­ger til å fort­set­te leng­re i ar­beids­li­vet.

Det er også gle­de­lig at ar­beids­livs­sen­tre­ne får så po­si­ti­ve til­ba­ke­mel­din­ger

Ro­ger Moen ved SSP tror li­ke­vel at del­mål 3 er ned­pri­ori­tert i hver­da­gen til NAV:

- Vi vet at det er, re­la­tivt sett, få råd­gi­ve­re som ar­bei­der ak­tivt med del­mål 3. Vi­de­re sier rap­por­ten at det også er re­la­tivt få IA-virk­som­he­ter som har satt seg ak­ti­vi­tets­mål for del­mål 3 og at man­ge opp­le­ver at det har vært mang­len­de parts­sam­ar­beid om del­mål 3 og se­ni­or­po­li­tikk lo­kalt i virk­som­he­te­ne.

UNNGÅ SENIORSYNDROMET! Hvis du forventer at dine medarbeidere har stadig dårligere kompetanse, dårligere produktivitet og dårligere motivasjon, så får du nettopp slike medarbeidere

Mange seniorer gir god politikk

Eva­lue­rings­rap­por­ten kon­klu­de­rer at det er i de be­drif­te­ne som har en stor an­del se­ni­orer at ar­bei­det med del­mål 3 er mest struk­tu­rert. Dis­se virk­som­he­te­ne frem­he­ver også det­te del­må­let som en vik­tig grunn for inn­gå­el­se av IA-av­ta­len, og de tar i stør­re grad i bruk ak­ti­vi­tets­mål for sine se­ni­orer. Kom­mu­nal og fyl­kes­kom­mu­nal sek­tor ut­mer­ker seg spe­si­elt po­si­tivt.

Kilde: Mer fokus på delmål 3 i IA (Absentia)

Se også: Senter for Seniorpolitikk

"
Powered by Labrador CMS