Fisker

Mange skader i havbruk

Havbruk er en skadeutsatt næring. For å få ned ulykkestallene, oppfordres beslutningstakere til å innta et helhetlig sikkerhetsperspektiv som innbefatter både utstyr og organisering.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Kun sjarkfiske og bergverk har flere skader og dødsfall enn havbruk, skriver forskning.no. Forskerne Kristine Vedal Størkersen, Tonje Osmundsen og Jørn Fenstad fra NTNU Samfunnsforskning mener at ansvaret for sikkerheten i stor grad virker å være overlatt til den enkelte, og at få bedrifter bruker mye ressurser på sikkerhet.

- I havbruk er heller fiskens sikkerhet i fokus, skriver forskerne i en artikkel skrevet for forskningsfondet FHF.

Ønsker helhetlig tilnærming

I havbruksnæringen er det mange som har en pragmatisk holdning til sikkerhet og aksepterer litt risiko: Ett og annet uhell må forventes når havet er arbeidsplassen. Så lenge hverdagshendelsene går bra, gjøres ikke mer for å redusere faren. Artikkelforfatterne mener at dette ikke er godt nok, og at ulykkestallene kan og bør reduseres. Erfaringer fra andre bransjer viser at det er en rekke bakenforliggende forhold som påvirker sikkerheten.

Eksempler på dette er arbeidstid, tilgang på utstyr, kommunikasjon, ansattes ansvarsfølelse og kompetanse, og organisering av arbeidet. En helhetlig forståelse av arbeidssituasjonen er derfor viktig for å forbedre sikkerheten. Sikkerhet kan ivaretas i alt fra strategiske beslutninger til utførelsen av de enkelte arbeidsoperasjonene. Erfaringsmessig er det en slik helhetlig tilnærming som fører til redusert risiko.

Medvirkning, kompetanse og teknologiutvikling

En av anbefalingene som gis, er å sikre gode rutiner for medvirkning:

-Ansatte på forskjellig nivå vil ofte ha forskjellig tolkning og oppfatning av situasjoner og forhold. Det er derfor viktig at de som berøres av en beslutning, blir hørt før valgene tas.

Kunnskapsoverføring er også viktig. Det anbefales møteplasser der sikkerhet settes på agendaen. Kunnskapsoverføringen bør ideelt sett skje både innad i bedriftene, mellom bedrifter, og mellom bedrifter og myndigheter.

Forskerne har registrert at flere oppdrettsselskaper, rederier og andre bedrifter deltar i produktutvikling av utstyr som bestilles. Slik deltakelse i teknologiutvikling er positiv, og sikrer at utstyret blir godt tilpasset arbeidet. Dette øker sikkerheten for folk, fisk og materiell.

Les mer om sikkerhet i havbruk i artikkelen Hvordan unngå fare på merde.

(forskning.no)

"
Powered by Labrador CMS