Kake cbox553809

Slik bidrar du til den gode stemningen

Vi har alle et ansvar for å medvirke til trivsel på jobben. Det kan dreie seg om alt fra å si god morgen til å bake en kake ved spesielle anledninger. Har DU bidratt til arbeidsmiljøet i dag?

Publisert

I de se­ne­re år er vi blitt mer be­viss­te på hvor mye hel­sen på­vir­kes av triv­sel på job­ben.

Den som sø­ker nytt ar­beid, sy­nes ikke all­tid at løn­nen er vik­tigst, men skje­ler som re­gel like mye til ar­beids­mil­jø­et og triv­se­len på den nye ar­beids­plas­sen.

Et godt ar­beids­mil­jø av­hen­ger av man­ge sa­ker, men den vik­tig­ste fak­to­ren er med­ar­bei­der­ne. Har folk det tri­ve­lig sam­men, fø­les det mer gi­ven­de å gå på job­ben, skri­ver sven­ske Arbetsmiljöupplysningen.

Hvordan bidrar du? Bli med å si din mening her

Les også: Bytter jobb for å få mer spennende oppgaver

Les også: Stress en vesentlig årsak til bytte av jobb

Kunsten å skape trivsel på jobben

Vi har alle et an­svar for å ska­pe triv­sel på job­ben. Iblant er det bra å stop­pe opp og ten­ke et­ter om vi selv tar an­svar.

Er jeg den gode ar­beids­ka­me­ra­ten som jeg vil at and­re skal være? Hvor mye an­stren­ger jeg meg for å bi­dra til at mine kol­le­ga­er har det godt på job­ben?

Det er ofte de små tin­ge­ne som be­tyr mest, som den dag­li­ge små­pra­ten i kjøk­ken­kro­ken el­ler ved ko­pi­ma­ski­nen.

Her er noen tips til hvor­dan DU kan bi­dra til den gode stem­nin­gen på job­ben:

Hils på dine arbeidskamerater

Å si "hei" og "hadet" er den enk­les­te ting i ver­den, men be­tyr li­ke­vel utro­lig mye. På den må­ten be­kref­ter du at du ser dine kol­le­ga­er.

Spør om hvordan det går

Vir­ker kol­le­ga­en din litt ned­for? Spør hvor­dan det står til! Det be­tyr mye å bli sett, når stem­nin­gen ikke er på topp.

Gi ros ofte

Sløs med ro­sen når dine kol­le­ga­er har gjort noe bra. Ros styr­ker selv­opp­fat­tel­sen og gir god stem­ning.

Våg å fleipe

En god lat­ter for­len­ger li­vet. Hu­mor smit­ter. Den som flei­per, får man­ge gode smil til­ba­ke.

Les også: 13 gode råd for det psykiske arbeidsmiljøet

By på deg selv

Tør å for­tel­le om når vi kom­mer til kort og når vi fø­ler gle­de. Det gir et åp­ne­re og tri­ve­li­ge­re ar­beids­mil­jø.

"

Bak en kake

Ta med en hjem­me­bakt kake til jobben. Plukk en bloms­ter­bu­kett og still dem ut i lunsj­rom­met. Om­tan­ke er den bes­te triv­sels­fak­to­ren.

Ta ditt ansvar

Du har vel ryd­det inn i opp­vask­ma­ski­nen? Å ta an­svar min­ker ir­ri­ta­sjon.

Ta vare på nyansatte

Invitér de nye til lunsj el­ler spør dem om å bli med på en kaf­fe­pau­se.

Kilde: Arbetsmiljöupplysningen

"
Powered by Labrador CMS