Oljeplattform

Seminar om risikoutsatte grupper i oljebransjen

Sett av torsdag 4. desember. Da in­vi­te­rer Pe­tro­le­ums­til­sy­net til gra­tis hel­dags­se­mi­nar for dy­pe­re inn­sikt i og ut­veks­ling av er­fa­rin­ger om grup­per som er sær­lig ut­satt for ri­si­ko i petro­le­ums­in­du­stri­en.

Publisert

På se­mi­na­ret vil både næ­rin­gens og til­syns­myn­dig­he­te­nes ar­beid med ri­si­ko­utsat­te grup­per bli pre­sen­tert.

Blant an­net vil sel­ska­per som har del­tatt i Ptils tverr­gå­en­de til­syn pre­sen­te­re sitt ar­beid med ri­si­ko­ut­sat­te grup­per - og me­to­der for å gjø­re hel­hets­vur­de­rin­ger av dis­se.

Storsatsing mot risiko

Hen­sik­ten med Ptils sat­sing på ri­si­ko­ut­sat­te ar­beids­ta­ker­grup­per er å øke kunn­ska­pen om ri­si­ko­fak­to­rer.

Ptil er en på­dri­ver for at sel­ska­pe­ne skal ut­vik­le et hel­het­lig ri­si­ko­bilde, og på den må­ten skaf­fe seg det beste grunn­la­get for å ret­te inn­sat­sen mot de grup­pe­ne der be­ho­vet og ef­fek­ten er størst.

Mer informasjon, program og påmelding finner du hos Ptil

Tidligere om samme tema: Risikonivåprosjektet - Ptil undersøker risiko i oljebransjen

"
Powered by Labrador CMS