Godsvogn cb528892 M

Kjemikaliedager i november

De årlige Kjemi­kalie­dagene ar­ran­ge­res i Oslo 11.-12. no­vem­ber 2008 av Norsk Industri og en rekke bransje­for­en­in­ger.

Publisert

Arena er Radis­son SAS Scandi­navia Hotel i Oslo. Sen­tralt på pro­gram­met står den så­kal­te REACH-stan­dar­den.

Under kon­fe­ran­sens før­s­te dag blir det de­batt om hvor­vidt REACH set­ter en glo­bal stan­dard. Det vil i til­legg bli ori­en­tert om REACH fram mot 2010, hva det eu­ro­pe­iske kjemi­kalie­byrået (ECHA) fore­tar seg, samt myn­dig­he­te­nes rol­le i REACH-pro­gram­met.

I til­legg vil et glo­balt sy­stem for klas­si­fi­se­ring og mer­king bli be­hand­let.

Andre dag av kon­fe­ran­sen vil være delt i to ho­ved­bol­ker, en om REACH fram mot 2010 og en om ar­beids­miljø, der det blant annet vil bli ori­en­tert om van­li­ge feil og mang­ler i sik­ker­hets­data­bla­der og hvor­dan vi kan få en bed­re over­sikt over kjemi­kalie­eksponering både med hen­syn til lov­giv­ning og prak­tisk gjen­nom­fø­ring.

Kilde: Kjemikaliedager i november (In Publish) og Norsk Industri

"
Powered by Labrador CMS