Datamus

Datamus til stadig større besvær

Selv om åtte av ti arbeids­takere opp­gir at de vet hvor­dan de skal fore­byg­ge muse­syke, pla­ges halv­par­ten av oss med smer­ter som føl­ge av pc-bruk.

Publisert

Les også: Danske forskere overbevist om at de kan fjerne årsaken til musesyke

Nor­ske ar­beids­ta­ke­re lig­ger der­med på topp i Skan­di­na­via med data­mus­smerter. Nes­ten 40 pro­sent fore­tar seg ikke noe for å bli kvitt ube­ha­get og halv­par­ten me­ner at ar­beids­gi­ver bryr seg mi­ni­malt om å fore­byg­ge sli­ke pla­ger, melder Ledernytt.

- Det er in­ter­es­sant å se at det er nord­menn som har best kunn­skap om fore­byg­gel­se av pc-re­la­ter­te pla­ger i Skan­di­na­via, men dess­ver­re kan det vir­ke som om vi ikke tar pla­ge­ne på al­vor før vi har ut­vik­let mer eller mind­re kro­nis­ke li­del­ser som mu­se­sy­ke. Som le­ve­ran­dør av mu­se­al­ter­na­ti­vet RollerMouse Pro ser vi like­vel en øken­de in­ter­es­se for er­go­no­mis­ke pro­duk­ter i mar­ke­det, sier Lise Ødgren, dag­lig le­der i Contour De­sign Nor­ge.

- Det er også verdt å mer­ke seg at til tross for at kunn­ska­pen er god hos en­kel­te har hver fem­te ar­beids­ta­ker mi­ni­mal el­ler in­gen kunn­skap om fore­byg­gel­se, fort­set­ter Ødgren.

Blant de som har smer­ter har 1/3 fått be­hand­ling mens 29 pro­sent har fått nytt da­ta­ut­styr. Fire av ti har ikke fore­tatt seg noe som helst.

Ødgren me­ner un­der­sø­kel­sen vi­ser at nor­ske be­drif­ter bør sat­se på er­go­no­misk kor­rekt ar­beids­ut­styr, som eks­em­pel­vis heve/senkebord, er­go­no­misk mus og kor­rekt be­lys­ning for å til­trek­ke seg nye med­ar­bei­de­re.

Vi i HMS-ma­ga­si­net mener at riktigere ar­beids­ut­styr og be­lys­ning kan være til stor hjelp i man­ge si­tua­sjo­ner, men det bør ikke bru­kes som enes­te vir­ke­mid­del mot mus­kel­skje­lett­pla­ger. Contour Design Norge gir selv følgende 10 gode råd for å unngå museskader og andre belastningsskader

Les også:

Bildeserie med tips til å sitte godt på jobben

Er det du eller andre som har valgt den ergonomiske stolen din?

Årsakene til muskelskjelettsmerter mer komplekse enn antatt

Nakkesmerter gir mindre presisjon i armbevegelsene

Bortkastet innkjøp av sikkerhetsutstyr

"
Powered by Labrador CMS