Kårstø 0032133

Åpnet HMS-flaggskip

HMS-sat­sin­gen på Kår­stø vil tro­lig dan­ne mal for sik­ker­hets­ar­bei­det ved alle land­an­legg som Stat­oil­Hy­dro ope­re­rer.

Publisert

En ny mi­le­pæl i HMS-sat­sin­gen på Kårstø ble nådd da StatoilHydros nye plassjef Kje­til Ohm fore­tok den of­fi­si­el­le åp­nin­gen av et nytt HMS-bygg sist ons­dag, melder Haugesunds Avis.

Det 1600 kvad­rat­meter sto­re byg­get in­ne­hol­der tre sto­re un­der­vis­nings­rom, lo­ka­ler for sik­ker­hets­kurs med inn­til 30 del­ta­ke­re, seks kon­tor­plas­ser og pau­se­fasi­li­te­ter. In­ves­te­rin­gen på 15 mil­li­oner kro­ner i ny­bygg er en del av pro­sjek­tet HMS24, som ble iverk­satt i 2006.

"

Anlegget på Kårstø. (Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro)

Først kurs, så jobb

I grove trekk går HMS24 ut på at alle Stat­oil­Hy­dro-an­sat­te og an­sat­te hos kon­trak­tø­rer som skal ar­bei­de 14 da­ger el­ler mer in­nen­for por­te­ne på Kår­stø, må gjen­nom­gå et tre da­ger langt kurs i hel­se, mil­jø og sik­ker­het. Må­let er at alle skal ha gjen­nom­ført kur­set i lø­pet av de to før­s­te uke­ne de er ved an­leg­get.

– I til­legg må alle bestå et in­ter­ak­tivt kurs som ut­fø­res ved hjelp av pc, hvor man blant an­net kan pluk­ke ut folk som ikke be­hers­ker skan­di­na­vis­ke el­ler eng­elsk språk, for­tel­ler Ohm.

Risiko for storulykker

I lø­pet av det øv­ri­ge kurs­pro­gram­met luker man i til­legg ut folk som av for­skjel­li­ge år­sa­ker vi­ser seg å ikke være eg­net til å ope­re­re in­nen­for om­rå­det. Av om lag 3000 kurs­del­ta­ke­re hit­til, er to-tre per­so­ner nek­tet ad­gang til an­leg­get.

– Kon­trak­tø­re­ne har selv et an­svar for å sile ut sitt per­so­nell før de blir sendt til oss, un­der­stre­ker Ohm.

– På et pro­sess­an­legg hvor det er både gass og tenn­kil­der er det all­tid en ri­si­ko for stor­ulyk­ker. Da kan vi ikke ha folk her som ikke vet hva de hol­der på med, po­eng­te­rer Ohm.

Kan bli kon­sern­mo­dell

Pro­sjek­tet HMS24 har blitt svært godt mot­tatt på kon­sern­ni­vå i Stat­oil­Hy­dro og der vur­de­res det nå om ar­bei­det som er gjort på Kår­stø skal dan­ne mal for alle land­an­legg i kon­ser­net.

Kilde: Åpnet HMS-flaggskip (Haugesunds Avis)

"
Powered by Labrador CMS