Eliaden 2008 Taumoped

Konferanse om arbeid i høyden

Høydekonferansen 2008 går av stabelen i Rau­ma kul­tur­hus i Ån­dals­nes 11.-12. no­vem­ber. Te­ma­et er sik­kert ar­beid i høy­den og "motor" er AAK Group i samarbeid med andre aktører.

Publisert

Høydekonferansen er en år­lig kon­fe­ran­se med fo­kus på sik­ker­het ved ar­beid som ut­fø­res i høy­den. Man­ge men­nes­ker blir al­vor­lig ska­det el­ler mis­ter li­vet i ar­beids­ulyk­ker hvert år. Fal­len­de gjen­stan­der og fall til la­ve­re nivå er i sær­klas­se de vik­tig­ste di­rek­te år­sa­ke­ne. Program og påmelding

"

Kon­fe­ran­sen åp­nes av Jon Da­ni­el Ne­sje, dag­lig le­der i AAK Group. Jar­le Gim­me­stad fra SAS fort­set­ter med å un­der­stre­ke hvil­ken be­tyd­ning kom­pe­tan­se har for sik­ker­he­ten.

Norsk stan­dard for ar­beid i tau

Ar­bei­det med en Norsk Stan­dard for tilkomstteknikk nær­mer seg slut­ten. Stein Hugo Thor­sen, le­der for stan­dar­di­se­rings­ko­mi­te­en, vil pre­sen­te­re stan­dar­den un­der Høyde­konferansens før­s­te dag. Den­ne stan­dar­den skal gi ret­nings­lin­jer for alt ar­beid i tau (tilkomstteknikk) både på land og for off­shore.

Stan­dar­den er ven­tet ut på hø­ring i lø­pet av høs­ten. Da­gen vil også gi in­for­ma­sjon om and­re må­ter å jobbe sik­kert i høy­den på, og vi får høre hvor­dan det­te vekt­leg­ges og prak­ti­se­res i uli­ke be­drif­ter.

Gode løs­nin­ger

Stein Brun­vat­ne i Sem sik­ker­het ser nær­me­re på ba­lan­sen mel­lom kol­lek­ti­ve og per­son­li­ge til­tak, og hva som skal til for å få de gode løs­nin­ge­ne.

Arne Hel­ge Mik­kels­borg i Ar­beids­til­sy­net tar opp trå­den og ser nær­me­re på kol­lek­ti­ve til­tak kon­tra tilkomstteknikk.

Truls Lar­sen, ho­ved­ver­ne­om­bud i Net­com, tar oss med til "gul­vet" (el­ler ret­te­re opp i høy­den) ved å se på "best prac­ti­ce" og kom­pe­tan­se.

Finn Gun­nar Ja­cob­sen fra AAK Safety be­ly­ser når vi bør bru­ke fas­te sy­ste­mer og når vi kan bru­ke mid­ler­ti­di­ge. Dag 1 av­slut­tes med en pa­nel­dis­ku­sjon rundt spørs­mål som:

* Hvor­dan vil Norsk Stan­dard for tilkomstteknikk på­vir­ke høydearbeid?* Hvil­ke løs­nin­ger for høydearbeid me­ner bran­sje­ne vil være ak­tu­el­le for frem­tiden?* Bør re­gel­verk og prak­sis har­mo­ni­se­res mer mel­lom land og off­shore? * Hva er mu­li­ge til­tak for å re­du­se­re an­tall hen­del­ser i for­bin­del­se med høydearbeid?

Red­ning i høyden

Dag to er de­di­kert red­ning. Tor Gun­nar Sta­bæk fra Kra­nor vil for­tel­le fra sel­ska­pet som mis­tet to med­ar­bei­de­re i en kran­ulyk­ke i Dram­men. Dis­ku­sjo­nen i me­dia et­ter ulyk­ken gikk på om det­te kun­ne være hengetraume, noe det vis­te seg at det ikke var.

Stå­le Gri­men i Falck Nu­tec ser nær­me­re på hengetraume, før­s­te­hjelp og fangrykk ved fall. Det blir også en de­mon­stra­sjon av en høyderedning ved Stein Fal­sen Møl­ler i Aak Safety. Der­et­ter vil To­mas Adam se nær­me­re på ur­ban tau­red­ning.

Erik Wiig fra Sam­ar­beid for sik­ker­het pre­sen­te­rer SfSs fag­plan og opp­læ­rings­plan for fall­sik­ring og red­ning.

Dag 2 av­slut­tes med en pa­nel­dis­ku­sjon mel­lom da­gens fore­drags­hol­de­re, som tar opp spørs­mål som:

* Hva kan læ­res og vei­en vi­de­re? * Har vi be­hov for et høydeutvalg i Nor­ge?

Må­let med kon­fe­ran­sen

Ved å sam­le uli­ke bran­sjer og re­pre­sen­tan­ter fra myn­dig­he­te­ne, øns­ker arrangørene å belyse vei­er å gå for å re­du­se­re ulyk­ker som er for­bun­det med ar­beid i høy­den.

Lov­ver­ket set­ter ram­me­ne, men hvor­dan bør de tol­kes og hvil­ke til­tak har vist seg å fun­ge­re?

Like vik­tig som å av­dek­ke de di­rek­te år­sa­ke­ne til ulyk­ke­ne, er å av­dek­ke de in­di­rek­te og ba­ken­for­lig­gen­de år­saks­for­hol­de­ne.

Les mer om program og påmelding hos AAK

"
Powered by Labrador CMS