Bonde cb952050
Bonde cb952050

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Uten­landsk ar­beids­kraft er mye brukt i land­bru­ket. Hvil­ke reg­ler gjel­der?

Publisert

Se­song­re­la­ter­te va­ria­sjo­ner i ar­beids­meng­de, la­ve­re lønns­krav og ikke minst til­gjen­ge­lig­het på ar­beids­kraft, gjør land­bru­ket til en bran­sje som i ut­strakt grad be­nyt­ter an­sat­te fra Øst- og Sør­øst-Eu­ro­pa.

Nå har Ar­beids­til­sy­net la­get en fakta­side for ar­beids­gi­ve­re i land­bru­ket som bru­ker uten­landsk ar­beids­kraft. Tema er an­set­tel­ses­vil­kår, lønn og ar­beids­tid. Nett­si­den dek­ker alt fra ar­beids­av­ta­ler og mid­ler­ti­dig an­set­tel­se til lønn, ut­leie, innleie, over­tid, natt­ar­beid og inn­kvar­te­ring.

Fak­ta­si­den dek­ker i ho­ved­sak alt­så ad­mi­nist­ra­ti­ve for­hold knyt­tet til ar­beids­mil­jø­et / an­set­tel­sen og ikke krav til helse, miljø og sik­ker­het.

Nettsiden finner du her: Utenlandsk arbeidskraft i landbruket (Arbeidstilsynet)

Les også: Polakker i kø på norske legevakter

Ny brosjyre for utenlandske arbeidstakere

Språkproblemer truer sikkerheten på norske arbeidsplasser

"
Powered by Labrador CMS