Sydame høyde cb807648
Sydame høyde cb807648

Regjeringen vil eksportere norsk arbeidstilsyn

Re­gje­rin­gen vil eks­por­te­re norsk ar­beids­til­syn til land der nor­ske sel­ska­per har store eier­in­ter­es­ser.

Publisert

– Re­gje­rin­gen vil ta grep for å styr­ke vårt bi­drag til et godt ar­beids­miljø og sikre ar­beids­ta­ker­nes ret­tig­he­ter in­ter­na­sjo­nalt, sier stats­sek­re­tær Jan-Erik Stø­stad i Ar­beids- og in­klu­de­rings­de­par­te­men­tet til Dagens Næ­rings­liv.

Må bygge opp ekspertise

Ideen ble man­dag lan­sert av pro­fes­sor Atle Midt­tun. Han me­ner nor­ske myn­dig­he­ter bør være med på å byg­ge opp arbeidsmiljøekspertise i land der nor­ske sel­ska­per har ei­er­in­ter­es­ser.

For­sla­get kom­mer et­ter av­slø­rin­gen av de livs­far­li­ge ar­beids­for­hol­de­ne hos un­der­le­ve­ran­dø­rer av Te­le­nor-eide Grameenphone i Bang­la­desh.

Les også: Telenor oppretter global HMS-enhet

Samarbeide og lære

– Vi må dis­ku­te­re nær­me­re hvil­ke land vi skal pri­ori­te­re hvor det er mest for­nuf­tig å bru­ke res­sur­se­ne. Det er for tid­lig å si om for eks­em­pel Bang­la­desh er et land vi bør sam­ar­bei­de med på det­te om­rå­det, sier Stø­stad.

Han mener Kina er en po­ten­si­ell sam­ar­beids­part­ner.

Stø­stad har ikke tro på noen blå­ko­pi av norsk ar­beids­mil­jø­po­li­tikk og sier at det ikke vil vir­ke i land som Kina eller Bang­la­desh. Det vik­ti­ge er å få til et sam­ar­beid med and­re lands ar­beids­til­syn, og også Norge kan ha noe å lære av et slikt sam­ar­beid, me­ner Stø­stad.

Kilde: NTB

Les også: Uverdig behandling av utenlandske arbeidstakere i Norge

"
Powered by Labrador CMS