Farlig arbeid hogst cb808575
Farlig arbeid hogst cb808575

Henlegger mange anmeldelser

Ar­beids­til­sy­net me­ner po­li­ti­et hen­leg­ger for mange an­mel­del­ser for brudd på ar­beids­miljø­loven. I Tele­mark har in­gen slike saker endt i ret­ten de sis­te åre­ne. Men po­li­ti­et har gitt bøter på opp­til én mil­li­on kro­ner.

Publisert

Bø­te­ne blir be­talt av fir­ma­ene, mest sann­syn­lig for å unn­gå dår­lig re­kla­me og blest i media gjen­nom en retts­sak, mel­der NRK Øs­ta­fjells.

Po­li­ti­ad­vo­kat Svein Folke­stad mener at Arbeids­til­sy­net kun­ne an­meldt flere saker. Men i prak­sis vi­ser det seg at mange blir hen­lagt.

- Vi må ta en pri­ori­te­ring på de sa­ke­ne vi får inn. Vi dis­ku­te­rer disse sa­ke­ne med Arbeids­til­sy­net, og tar der­et­ter en pri­ori­te­ring. Noen saker kunne nok vært fulgt vi­de­re, men sånn er det, sier Folke­stad.

Bildet: Mange spekulerer i å slippe unna opp­dagelse heller enn å legge litt arbeid i å sikre sine med­arbeidere.

Botens stør­rel­se føl­ger ret­nings­lin­jer fra Øko­krim og riks­ad­vo­ka­ten.

- Det er for­skjell på type lov­brudd. Men er de til­strek­ke­lig grove bør det svi.

Folke­stad mener å ha sett eks­emp­ler på at be­drif­ter spe­ku­le­rer i å få dag­bøter, for å tjene pen­ger der­som de ikke blir tatt.

- Man leg­ger inn en øko­no­misk ut­gift. Opp­da­gel­ses­ri­si­ko­en er jo av­gjø­ren­de her. Arbeids­miljø­lovens be­stem­mel­ser er satt for å verne om per­so­ner og ar­beids­mil­jø­et. Når man gamb­ler med folks sik­ker­het synes jeg det er for­kas­te­lig.

Les mer: Henlegger mange anmeldelser (NRK Østafjells)

"
Powered by Labrador CMS