Hotellrom-illustrasjon2 Colourbox
Hotellrom-illustrasjon2 Colourbox

Bedre arbeidsmiljø med webopplæring

I ho­tell- og re­stau­rant­bran­sjen har man­ge van­ske­lig for å av­set­te tid til fel­les ar­beids­mil­jø­opp­læ­ring. Sam­ti­dig bør kunn­ska­pe­ne økes. Web­opp­læ­ring kan være løs­nin­gen.

Publisert

Både fag­for­en­in­gen og ar­beids­gi­ve­re i ho­tell- og re­stau­rant­bran­sjen i Sve­ri­ge er eni­ge om at det er behov for å øke kom­pe­tan­sen i ar­beids­mil­jø­spørs­mål og at det sy­ste­ma­tis­ke ar­beids­miljø­ar­bei­det tren­ger et puff for­over.

– Man­gel på tid og res­sur­ser gjør at man­ge virk­som­he­ter i bran­sjen, sær­skilt de mind­re, har vans­ker med å sende bort le­de­re og med­ar­bei­de­re på kurs, sier Ste­fan Eriks­son fra Hotell- og Restaurang­facket.

Der­for har AFA Försäkring be­vil­get over fire mil­li­oner sven­ske kro­ner til å frem­skaf­fe bran­sje­til­pas­set opp­læ­rings­ma­te­ri­ell som skal leg­ges på in­ter­nett, ha mo­der­ne pe­da­go­gikk og være in­ter­aktiv.

"
Powered by Labrador CMS