Brann Colourbox

Utsetter forskrift om farlige stoffer

Tids­punkt ut­set­tes for ikraft­tre­del­sen av ”For­skrift om brann­far­lig, re­ak­sjons­far­lig og trykk­satt stoff samt ut­styr og an­legg som be­nyt­tes ved hånd­te­rin­gen”. For­skrif­ten skul­le et­ter pla­nen trådt i kraft 1. ja­nu­ar 2009, men vil sann­syn­lig­vis gjel­de først fra 1. mars 2009.

Publisert

- Vi har mot­tatt mange gode inn­spill i hørings­run­den. Dis­se har vi gjen­nom­gått grun­dig, og noen jus­te­rin­ger i for­skrif­ten er blitt fore­tatt, sier av­de­lings­le­der Tom Ivar Han­sen i Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB).

Blant jus­te­rin­ge­ne er:

* Akt­som­hets­plik­ten er i stor grad vi­de­re­ført i for­hold til gjel­den­de krav når det gjel­der opp­be­va­ring av meng­de brann­far­lig gass og væs­ke i uli­ke ty­per byg­nin­ger.

* Re­du­ser­te gren­ser for når mel­de­plikt inn­trer for inn­mel­ding av noen stoff­grup­per.

* Kra­ve­ne til kon­troll er skjer­pet med hen­syn til hvil­ke ty­per an­legg som skal ha uav­hen­gig kon­troll. Be­gre­pet ”uav­hen­gig” er i den­ne sam­men­heng ty­de­li­ge­re de­fi­nert.

Erstatter fire forskrifter

Den nye forskriften "Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen", skal erstatte fire tidligere forskrifter:

* for­skrift om brann­far­lig vare * for­skrift om brann­far­lig el­ler trykk­satt stoff * for­skrift om an­legg som le­ve­rer motordrivstoff (ben­sin­sta­sjon, ma­ri­na)* for­skrift om trans­port av pe­tro­le­um i rør­led­ning over land

DSB melder at ek­si­ste­ren­de for­skrif­ter gjel­der inn­til ny for­skrift trer i kraft.

Les mer om den nye forskriften

Les mer om utsettelsen

"
Powered by Labrador CMS